Stimuliranje razvoja obiteljske medicine strateški cilj Zavoda i Županijske strategije za provedbu reforme

Stimuliranje razvoja obiteljske medicine strateški cilj Zavoda i Županijske strategije za provedbu reforme

04.10.2018. 11:51h

RAZGOVOR S MARIJOM BUHAČ, RUKOVODITELJICOM SEKTORA ZA ZDRAVSTO ZZO HNŽ/K

Stimuliranje razvoja obiteljske medicine strateški cilj Zavoda i Županijske strategije za provedbu reforme u oblasti zdravstva

Primarna zdravstvena zaštita u HNŽ/ K organizirana je kroz 12 domova zdravlja u sklopu kojih  djeluje 112 timova obiteljske i opće medicine. Od 112 timova obiteljske/opće medicine njih 79 su verificirani timovi obiteljske medicine gdje su nositelji tima specijalisti obiteljske medicine ili imaju završen PAT program. U razgovoru s Marijom Buhač, rukovoditeljicom Sektora za zdravstvo doznali smo kako, s verificiranim timovima obiteljske/opće medicine, Zavod potpisuje Ugovor o uvjetima, načinu i visini isplate naknade Timu obiteljske medicine (TOM) za preko 1000 registriranih osoba ovisno o dobroj skupini.

Što je s ostalima?

- Dakle još 30% timova nije verificirano, te nam to predstavlja značajan izazov u ujednačavanju kvalitete usluga našim osiguranicima. Pored samog obuhvata bitan nam je i opseg usluga koje rade obiteljski liječnici, jer mi dugoročno želimo da se 80% svih zdravstvenih potreba stanovništva zadovolji na primarnoj razini.

Na koji način osiguranik bira obiteljskog liječnika?

- Izbor liječnika obiteljske/opće medicine se vrši popunjavanjem „Izjave o izboru/promjeni izabranog liječnika“ koju popunjava osigurana osoba u ambulanti liječnika kod kojeg se želi liječiti. Izabrani liječnik svojim potpisom na predviđenom mjestu na Izjavi potvrđuje da nema zapreka da se osigurana osoba registrira kod njega. Za maloljetne osobe obiteljskog liječnika ili pedijatra će birati njihovi roditelji ili staratelji. Odmah nakon popunjavanja Izjave, medicinska sestra/tehničar unosi podatke s Izjave u IZIS (Integrirani zdravstveni informacijski sustav), te je u roku par sekundi e-karton pacijenta vidljiv liječniku. Osigurana osoba bira liječnika, prema mjestu prebivališta u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko osigurana osoba želi izabrati liječnika koji radi izvan gravitacijskog područja ambulante koja pokriva njeno prebivalište, omogućava joj se izbor liječnika iz neke druge ambulante istoga Doma zdravlja, ali izabrani liječnik dužan ju je upozoriti da zbog udaljenosti može biti uskraćena za besplatne kućne posjete od strane liječnika ili patronažne medicinske sestre.

Često se spominje nagradno plaćanje, možete li pojasniti sam pojam nagradnog plaćanja i kako ga liječnik može ostvariti?

- Razvoj obiteljske medicine jedan je od strateških ciljeva Zavoda i Županijske strategije za provedbu reforme iz oblasti zdravstvau razdoblju 2017.-2020., a jedan od osnovnih mehanizama za ostvarivanje ovog cilja je razvijanje novih modela plaćanja. Nagrano plaćanje je dio tripartitnog ugovora koji Zavod potpisuje s TOM-ovima i domovima zdravlja. Tako danas svaki verificirani TOM u HNŽ/K ima dvije vrste dohotka i to:

- Fiksni dio dohotka: osnovna plaća liječnika i sestre temeljena na ugovorima o radu s domovima zdravlja;

- Varijabili dio dohotka koji se temelji na dvije komponente – glavarina i nagradno plaćanje.

Kroz varijabilni dio dohotka želimo postići veću kvalitetu usluga zdravstvene zaštite u obiteljskoj medicini i  širi obim usluga koje su dostupne osiguranicima, a kroz glavarinu prije svega bolji pristup pacijentu kroz konkurenciju pri izboru liječnika.

Spomenuli ste varijabilni dio dohotka za timove obiteljske medicine. Koliko sredstava je Zavod planirao u te svrhe i na koji način će taj novac biti podijeljen?

- Zavod je ove godine, u Financijskom planu, predvidio 1.400.000,00 KM za stimulaciju timova obiteljske medicine, timova pedijatrijske medicine u domovima zdravlja i  domova zdravlja u kojima rade verificirani timovi obiteljske i pedijatrijske medicine  To je 100% povećanje u odnosu na 2017. godinu.

Što su to pedijatrijski timovi?

- Prema standardima i normativima zdravstvene zaštite u F BiH za djecu mlađu od 6 godina opću zdravstvenu zaštitu osiguravaju pedijatri, a u područjima gdje pedijatri nisu dostupni ova djeca opću zdravstvenu zaštitu mogu dobiti u obiteljskoj medicini. Naš interes je svakako osigurati  pokrivenost  sve djece do 6 godina pedijatrima, međutim to nije moguće u svim područjima HNŽ/ K obzirom na broj djece koja gravitiraju određenom DZ i raspoloživost pedijatara. Nadalje u DZ gdje postoje pedijatrijski timovi želimo osigurati jednak način rada kao u OM , odnosno da svako dijete ima svog izabranog pedijatra koji će ga pratiti od prvog dana života do 6 godine, a limitiranjem maksimalnog broja djece po timu smanjiti  gužve u čekaonicama i osigurati više raspoloživog vremena liječnicima za pregled naših najmlađih.

Je li Zavod definirao  pokazatelje izvedbe, odnosno indikatore kvalitete na temelju kojih će se vršiti nagradno plaćanje?

- Da, Zavod je definirao pokazatelji izvedbe, odnosno indikatore kvalitete. Trenutno rad liječnika vrednujemo prema 6 pokazatelja kvalitete kao što su: upisani tlak , BMI, pušački status, broj kućnih posjeta itd., te kroz ključne pokazatelje izvedbe kao što su stopa propisivanja bolovanja i stopa propisivanja lijekova. Naravno za svaki od definiranih pokazatelja izvedbe, odnosno indikatora kvalitete je definiran zahtijevani opseg izvršenja odnosno prosječna stopa, a ostvarenje istih vrednovano je određenim brojem bodova, odnosno u konačnici novca sukladno ostvarenim rezultatima.

Kakva je politika Zavoda prema liječnicima u PZZ, postoji li manjak kadrova, timova, kakvi su im uvjeti rada, kako to rješavate?

- Kao što smo već rekli, oko 30% timova obiteljske medicine još nije verificirano. Zavod kontinuirano radi na stimuliranju mladih liječnika kako bi se opredijelili za obiteljsku medicinu kako bi u konačnici implementirali praksu obiteljske medicine na cijelom području Županije, te popunili„mrežu praksi timova obiteljske medicine“ s verificiranim timovima. Što se tiče uvjeta i opremljenosti, to je u domenu osnivača zdravstvenih ustanova, te Zavod nema ingerencije ulaziti u tu problematiku.

Što Zavod poduzima kako bi motivirao mlade liječnike da se vide u PZZ odnosno kako se „usmjeravaju“ mladi liječnici u obiteljsku medicinu?

- Medicina nudi niz mogućnosti i pred svakim mladim liječnikom stoji velika odluka o tome čime se planiraju baviti po završetku medicinskog fakulteta. Nažalost, u našem društvu liječnik obiteljske medicine nema pripadajući društveni status u odnosu na njegov stvarni značaj i ulogu u ukupnom zdravstvenom sustavu. Kroz sve naše strateške aktivnosti  želimo osvijetliti ulogu liječnika obiteljske medicine i izjednačavanje specijalizacije iz obiteljske medicine s ostalim specijalizacijama. Zavod također u suradnji sa resornim županijskim Ministarstvom prilikom donošenja odluka o godišnjim specijalizacijama, inzistira da se što više specijalizacija odobri za obiteljsku medicinu.

Zašto je važna obiteljska medicina, odnosno zašto je važno da se cijela obitelj liječi kod istog liječnika obiteljske medicine?

- Jako važno jer nije moguće čovjeka – društveno biće gledati kao jedinku izdvojenu iz okoline u kojoj živi. Veliki broj bolesti je genetski ili socijalno uvjetovan upravo činjenicom da je pacijent dio jedne obitelji. Osnovno obilježje obiteljske medicine je kontinuiranost. Obiteljski liječnik je osposobljen za vođenje pacijenata s više kroničnih bolesti i za snalaženje među različitim simptomima, terapijama i lijekovima, te jedino on može prilagoditi liječenje psihofizičkim i socijalnim potrebama pacijenta  i obitelji. Osim toga on jedini susreće zdrave pacijente i može raditi na prevenciji bolesti i promociji zdravog načina življenja.

Kako olakšati rad liječnika, što Zavod čini na tome polju?

- Smatramo da je zadovoljan zdravstveni djelatnik preduvjet kvalitetne zdravstvene zaštite, te kontinuirano provodimo ankete o zadovoljstvu zdravstvenih djelatnika i tražimo eventualne mogućnosti poboljšanja u okviru naših nadležnosti. Analizom provedenih anketa saznali smo kako su liječnici nezadovoljni nepostojanjem ujednačenih kriterija prilikom donošenja odluke o dijagnostičkom i terapijskom pristupu za istu bolest. Zbog navedenoga osiguranici često dolaze u situaciju da za istu bolest kod različitih liječnika dobivaju drugačije preporuke, i u opsegu pretraga i u vrsti inicijalne terapije. To, naravno, dovodi do zbunjenosti osiguranika i narušava se temelj odnosa liječnik-pacijent a to je povjerenje, što zasigurno nikome ne ide u korist. S obzirom da nitko nije pokazao inicijativu da na sebe preuzme rješavanje tako velikog problema, Zavod je u suradnji s Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K, Liječničkom komorom HNŽ/K i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru pokrenuo projekt izrade postupnika za najčešće bolesti s kojim se susreću liječnici PZZ-a. Svjesni opsežnosti posla, ovim projektom smo za sada obuhvatili 23 najčešće bolesti/stanja. Postupnike su izradili vrsni stručnjaci iz tih područja, a to su liječnici iz naše 2 najveće bolnice i 2 najveća doma zdravlja. Postupnici su trenutno u postupku tiskanja i kroz naredni period će biti prezentirani stručnoj javnosti, te će početi njihova primjena. Mi smo uvjereni da ćemo njima olakšati svakodnevni posao liječnicima, osobito liječnicima u PZZ-u, a očekujemo da će se smanjiti liste čekanja, racionalizirati potrošnja svih resursa u ugovornim zdravstvenim ustanovama i standardizirati pristup za najčešće bolesti što će sve posljedično dovesti do povećanja zadovoljstva svih uključenih u zdravstveni sustav.

Osim navedenog, Zavod kontinuirano organizira radionice sa liječnicima, te je svakodnevno na raspolaganju liječnicima za sva njihova pitanja i eventualne nedoumice. Ovo je posebice bitno s aspekta olakšavanja rada liječnicima u smislu dosljedne provedbe Zakonskih propisa u provedbi zdravstvene zaštite i prava iz zdravstvenog osiguranja.

Jedan od mehanizama za olakšavanje rada u ambulantama obiteljske medicine je i smanjivanje maksimalnog broja registriranih pacijenata po jednom timu. 2012 godine smo imali maksimalan broj od 2700 pacijenata, da bi smo  ulaganjem u razvoj obiteljske medicine danas u 2018. godini imali maksimum od 2050 pacijenata. Naš konačni cilj je 1800 pacijenata po jednom radnom timu. U uvjetima kontinuiranog povećanja broja kroničnih oboljenja smatramo da je ovo preduvjet kako bi liječnici mogli obavljati poslove preventive i promocije zdravlja.

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti