Statut Zavoda

Na temelju članka 103. Stavka 1. Alineja 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Službene novine Federacije BiH“ br. 30/97 i 7/02), Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona, donosi

STATUT

ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE/ KANTONA

I-Temeljne odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju (Službene novine Federacije BiH“ br. 30/97 i 7/02), Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“br.29/97), utvrđuje se djelatnost, sjedište i naziv Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona (u daljem tekstu: Zavod), zastupanje i predstavljanje Zavoda, organizacija, prava, obveze i odgovornosti tijela upravljanja i rukovođenja Zavoda, stručna služba Zavoda, rješavanje o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja, financiranje i financijsko poslovanje i kontrola provođenja obveznog zdravstvenog osiguranja, javnosti rada, donošenje statuta i drugih općih akata, suradnja s tijelima i organizacijama i druga pitanja od značaja za provedbu obveznog zdravstvenog osiguranja.

Članak 2.

Zavod je utemeljen člankom 95. Stavak 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.

U Zavodu se prikupljaju sredstva i ostvaruju:

-Prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti u okviru hercegovačko-neretvanske županije/ kantona (u daljem tekstu: Županije/ Kantona), odnosno Federacije BiH (u daljem tekstu: Federacija) u skladu s Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima, podzakonskim propisima, propisima Županije/ Kantona i općim aktima Zavoda,

-Prava i obveze iz proširenog zdravstvenog osiguranja u skladu s propisima Skupštine Hercegovačko neretvanske županije/ kantona (u daljem tekstu: Skupštine Županije/ Kantona).

U cilju lakšeg ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranim osobama, Zavod utemeljuje područne urede zdravstvenog osiguranja sa sjedištem u svakoj općini Županije/ Kantona i u gradu Mostaru.

Članak 3.

Zavod je pravna osoba sa pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o zdravstvenom osiguranju Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona, drugim zakonima i podzakonskim aktima, ovim Statutom i drugim općim aktima Zavoda.

Zavod se upisuje u sudski registar.

Zavod ima žiro-račun u sjedištu, a u područnim uredima može imati akreditive.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje prava iz članka 2. Stavka 2. Statuta osiguravaju se na način uređen zakonom, evidentiraju u posebnim fondovima čije se poslovanje vodi odvojeno i koriste namjenski.

U Zavodu se vrši kontrola u osiguravanju sredstava, njihovom evidentiranju, financijskom poslovanju, korištenju i ostvarivanju prava.

Članak 5.

Odnos između Zavoda i zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika koji pružaju zdravstvene usluge osiguranim osobama, reguliraju se ugovorom koji zaključuje Zavod u  skladu s zakonom, podzakonskim propisima i općim aktima Zavoda.

Članak 6.

Zavod ima prava i obveze u osiguravanju i korištenju sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima.

Članak 7.

Poradi obnašanja poslova provođenja obveznog zdravstvenog osiguranja Zavod utemeljuje stručnu službu.

Ukoliko se propisima Skupštine Županije, na teritoriju Županije/ Kantona uvedu druge vrste zdravstvenog osiguranja utvrđene Zakonom o zdravstvenom osiguranju, stručna služba obavljat će poslove provođenja tih vrsta zdravstvenog osiguranja.

Članak  8.

U Zavodu se osigurava uvođenje i funkcioniranje informacijskog sustava u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 9.

Rad Zavoda, njegovih tijela upravljanja i rukovođenja i stručne službe je javan.

Javnost rada osigurava se na način utvrđen Statutom i drugim aktima Zavoda.

Članak 10.

Zavod se iz ekonomskih razloga može udružiti s drugim županijskim/ kantonalnim Zavodima radi ostvarivanja potreba iz obveznog zdravstvenog osiguranja uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade Federacije i Vlade županije/ kantona.

...
Cijelokupan Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja preuzmite iz priloženih dokumenata ispod.

Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske županije / kantona


 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.