O Zavodu

O Zavodu

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona je utemeljen člankom 95. stavak 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BIH. Statut je, na temelju članka 103. stavka 1. alineja 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH br. 30/97 i 7/02"), donijelo Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona.

 

U Zavodu se prikupljaju sredstva i ostvaruju:

 

 • Prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na načelima uzajamnosti i solidarnosti u sklopu Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona, odnosno Federacije BiH u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima, podzakonskim propisima, propisima Županije/ Kantona i općim aktima Zavoda.
 • Sredstva se za ostvarivanje prava osiguravaju na način uređen Zakonom, evidentiraju u posebnim fondovima čije se poslovanje vodi odvojeno i koriste namjenski.
 • U Zavodu se vrši kontrola u osiguravanju sredstava, njihovom evidentiranju, financijskom poslovanju, korištenju i ostvarivanju prava.
 • Odnos između Zavoda i zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika koji pružaju zakonom, podzakonskim propisima i općim aktima Zavoda.
 • Poradi obnašanja provedbe obveznoga zdravstvenog osiguranja Zavod utemeljuje stručnu službu.
 • Rad Zavoda, njegovih tijela upravljanja i rukovođenja i stručne službe je javan.
 • Javnost rada osigurava se na način utvrđen Statutom i drugim aktima Zavoda.
 • Zavod se iz ekonomskih razloga može udružiti s drugim županijskim/ kantonalnim zavodima radi ostvarivanja potreba iz obveznoga zdravstvenog osiguranja uz prethodno pribavljenu suglasnost Vlade Federacije i Vlada županija/ kantona.

 

Zavod obavlja sljedeće djelatnosti:

 • provodi politiku razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite koja se osigurava obveznim zdravstvenim osiguranjem;
 • planira i prikuplja novčana sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima;
 • obnaša poslove u svezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba;
 • skrbi o zakonitom i pravodobnom ostvarivanju tih prava, te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštite njihovih interesa;
 • obnaša poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima;
 • određuje kriterije i način korištenja, te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove;
 • određuje visinu naknade plaće na teret Zavoda, način valoriziranja osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja;
 • sudjeluje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje;
 • obračunava dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i obavlja poslove u skladu s ovim ugovorima;
 • obnaša poslove u svezi s ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu;
 • u suradnji s Ministarstvom zdravstva Županije/ Kantona, obnaša nadzor i financijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih djelatnika u svezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu;
 • obnaša poslove izradbe podzakonskih i općih akata u svezi s ostvarivanjem prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje mjerodavna tijela Županije/ Kantona, odnosno tijela Zavoda;
 • uređuje ostala pitanja u svezi s ostvarivanjem prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja;
 • vodi evidencije u oblast obveznog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna statistička istraživanja od interesa za obvezno zdravstveno osiguranje;
 • izrađuje izvješća o provedbi obveznoga zdravstvenog osiguranja na teritoriju Županije/ Kantona;
 • vrši poslove u svezi s izradbom standarda i normativa obveznog zdravstvenog osiguranja;
 • izrađuje i distribuira sve potrebne obrasce za zdravstveno osiguranje.

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.