Upravno vijeće

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće Zavoda) utvrđuje program djelatnosti obveznog zdravstvenog osiguranja i mjere za unaprjeđenje obveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđuje politiku korištenja sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja i daje smjernice za funkcioniranje stručne službe Zavoda poradi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih osoba i racionalnog poslovanja.

Zavodom upravlja Upravno vijeće koje se sastoji od devet članova koje imenuje Vlada na prijedlog županijskog ministra zdravstva i to:

  • tri člana iz reda osiguranika,
  • dva člana iz reda poslodavaca,
  • četiri člana iz reda zdravstvenih djelatnika.

Sadašnji članovi Upravnog vijeća su:

Alma Kevelj - predsjednik
Mario Kordić – član
Inga Marijanović – član
Mehmed Haznadar – član
Mile Volarić – član
Dragan Meter – član
Selvedin Mujala – član
Maid Pajević – član
Slavenka Markić – član

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada HNŽ/ K, na prijedlog ministra zdravstva, na rok od 4 godine.

Djelokrug, ovlaštenja i odgovornost Upravnog vijeća utvrđuje se statutom Zavoda.

Tako, pored poslova utvrđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima i podzakonskim propisima, Upravno vijeće Zavoda sukladno statutu, između ostalog, donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Program rada Upravnog vijeća, odlučuje o visini, kriterijima i načinu isplate naknade koje Zavod sukladno svojim financijskim mogućnostima može plaćati za pružanje zdravstvenih usluga osiguranim osobama, donosi financijski plan u skladu s zakonom, donosi odluke o sklapanju ugovora Zavoda s zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima o pružanju zdravstvenih usluga, donosi opći akt o osnivanju i organizaciji Stručne službe Zavoda i dr.

Poslovnikom o radu Upravnog vijeća Zavoda uređuje se način rada, pripremanje i održavanje sjednica, postupak predlaganja rasprave, usuglašavanje i odlučivanje, prava, obveze i odgovornosti članova Upravnog vijeća, obrazovanje stalnih odbora i povjerenstava Upravnog vijeća, utvrđuje njihov sastav, način izbora, djelokrug i način rada, uređuje vođenje i izradba zapisnika, potpisivanje zapisnika i drugih akata Upravnog vijeća i druga pitanja od značaja za rad Upravnog vijeća.

Polazeći od neposrednih i trajnih interesa osiguranika i osiguranih osoba, Upravno vijeće Zavoda planira osiguranje sredstava, provođenje i razvoj obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu s općim društveno-ekonomskim razvojem Federacije i HNŽ/ K.

Upravno vijeće Zavoda u ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti Zavoda utvrđenih zakonom, podzakonskim i općim aktima Zavoda, donosi akte, planove, financijske planove, programe, odluke i druge akte.

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.