Obvezno osiguranje

1. Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

U članku 31. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18) stoji da se obveznim zdravstvenim osiguranjem, u slučajevima i pod uvjetima određenim ovim zakonom, osigurava se:

1. Osiguranicima:
a) zdravstvena zaštita;
b) nadoknada plaća
c) nadoknada putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite;

2. Članovima obitelji osiguranika:
a) zdravstvena zaštita
b) nadoknada putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite.

2. Zdravstvena zaštita

U članku 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH " broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18) stoji da se zdravstvena zaštita koja se osigurava ovim zakonom, obuhvaća:

- hitnu medicinsku pomoć,
- liječenje zaraznih bolesti,
- liječenje akutnih, kroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
- zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15. godine života,
- zdravstvenu zaštitu redovitih učenika i studenata,
- otkrivanje i liječenje endemske nefropatije,
- liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa,
- zdravstvena zaštita u trudnoći i materinstvu,
- zdravstvena zaštita duševnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti svoj život i život drugih osoba, ili oštetiti materijalna dobra,
- zdravstvena zaštita oboljelih od progresivnih neuro-mišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
- provedbu obvezatne imunizacije protiv dječjih zaraznih oboljenja,
- liječenje ozljeda na radu i profesionalnih oboljenja,
- zdravstvena zaštita pučanstva iznad 65 godina života, pod uvjetom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječene plaće na području Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,
- liječenje narkomanije,
- službu prikupljanja krvi.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament Federacije) će temeljem stavka 1.alineja ovog članka, na prijedlog Vlade Federacije za svaku godinu odrediti „paket zdravstvenih prava“.

U članku 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH " broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18) stoji da osiguranim osobama, osim prava iz članka 32. ovog zakona, sukladno utvrđeno je medicinskoj indikaciji, imaju pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjeske, te pravo na korištenje lijekova čije je stavljanje u promet odobrio ministar zdravstva, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisivati na teret sredstava županijskog zavoda zdravstvenog osiguranja. Opseg prava i stavka 1. ovoga članka utvrditi će županijskim propisima.

U članku 34. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH " broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18) stoji da se Zdravstvena zaštita koja se ovim zakonom osigurava provodi se kao:
- primarna,
- specijalističko-konzultativna i
- bolnička

3. Novčane nadoknade i pomoći

a) Nadoknada plaće

U članku 42. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH " broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18) stoji da osiguranici iz članka 19.toč. 1. do 7. i toč. 16. i 17. ovog zakona imaju pravo na nadoknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad ( u daljnjem testu: nadoknada plaće) ako su:

1. privremeno spriječeni za rad zbog bolesti ili ozlijede, odnosno dok su radi liječenja ili medicinskih ispitivanja smješteni u zdravstvenu ustanovu,
2. privremeno spriječeni za rad zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika,
3. izolirani kao kliconoše ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolici,
4. određeni za pratioca bolesnika upućenog na liječenje ili liječnički pregled u najbliže mjesto,
5. određeni da njegu oboljelog supružnika ili djeteta uz uvjete propisane ovim zakonom.

Nadoknada plaća pripada osiguraniku samo za dane koje bi mu pripadala plaća, ili nadoknada plaće u smislu propisa o radnim odnosima. Osiguranicima kod kojih spriječenost za rad nastupi dok se nalaze na neplaćenim odsustvu, pripada nadoknada plaće samo po isteku neplaćenog odsustva, ako u to vrijeme još postoji privremena spriječenost za rad.

b) Nadoknade putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite

U članku 48. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH " broj: 30/97, 07/02,70/08, 48/11 i 36/18) u ostvarivanju zdravstvene zaštite stoji da osigurane osobe imaju pravo na nadoknadu putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite. Pod troškovima se iz stavaka 1.ovoga članka ne podrazumijeva prijevoz kolima hitne pomoći.

U članku 49. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH " broj: 30/97, 07/02,70/08, 48/11 i 36/18) stoji da osigurane osobe imaju pravo na nadoknadu putnih troškova iz članka 48. ovoga zakona;
- ako su upućena doktoru medicine ili u zdravstvenu ustanovu u najbliže mjesto, zašto što u mjestu u kojem rade ili u kojem imaju prebivalište, odnosno boravište, nema doktora medicine odgovarajuće specijalnosti, odnosno zdravstvene ustanove i
- ako ih izabrani doktor medicine primare zdravstvene zaštite uputi ili pozove u mjesto izvan mjesta rada ili prebivališta, odnosno boravišta.

U članku 50. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" broj: 30/97, 07/02,70/08, 48/11 i 36/18) stoji da nadoknada putnih troškova iz članka 48. Stavka 1. ovoga zakona pripada osiguranim osobama za najkraću udaljenosti do doktora medicine, odnosno zdravstvene ustanove i to u visini troškova prijevoza javnim prijevoznim sredstvom. Ukoliko nema javnog prijevoza ili zdravstveno stanje osigurane osobe zahtijeva drugu vrstu prijevoza, odobrava se odgovarajući prijevoz, odnosno nadoknada za njegovo korištenje. Provedbene propise o visini, kriterijima i načinu korištenja nadoknade troškova prijevoza iz st. 1. i 2. ovoga članka donijet će nadležni organ županijskog zavoda.

U članku 51. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH " broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18) stoji da pravo na nadoknadu putnih troškova ima pratilac osigurane osobe ako je, po ocijeni doktora medicine primarne zdravstvene zaštite, osiguranoj osobi – u slučaju iz članka 49. ovoga zakona-prijeko potreban pratilac za vrijeme putovanja.

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.