Inozemno osiguranje

Inozemno osiguranje

Ostvarivanje prava na korištenje zdravstvene zaštite (hitna zdravstvena zaštita) osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za vrijeme privremenog boravka u državama ugovornicama

Osigurane osobe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, imaju pravo na korištenje  zdravstvene zaštite (hitna zdravstvena zaštita) za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u državama s kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili aktom o sukcesiji preuzela Međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju.

Uvjeti i način korištenja hitne zdravstvene zaštite prilikom privremenog boravka u inozemstvu regulirani su Međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju koji je Bosna i Hercegovina zaključila ili preuzela aktom o sukcesiji i Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka  u inozemstvu(„ Službene novine Federacija BiH, broj 31/02“), (u daljem tekstu :Pravilnik).

Uvjeti za korištenje zdravstvene zaštite (hitna zdravstvena zaštita) za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu

Osigurane osobe Zavoda imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u zemljama ugovornicama, odnosno u slučajevima kod kojih je bilo neophodno pružanje hitne zdravstvene zaštite u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje, a koja se nije mogla predvidjeti ili odgoditi do povratka u mjesto prebivališta.

Hitna zdravstvena zaštita se može koristiti samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sustavu javnog zdravstva zemlje ugovornice.

Pod hitnim slučajevima, ne smatraju se slučajevi kod kojih je zdravstvena zaštita bila planirana, kao što je: dijagnostika, terapijski postupci, porođaji i sl.
Troškove participacije snosi osigurana osoba i nema pravo na refundiranje iste.  

Način ostvarivanja prava na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu

Osigurana osoba Zavoda prije odlaska u inozemstvo u nadležnom područnom uredu Zavoda treba osobno podnijeti pismeni Zahtjev za izdavanje dvojezične tiskanice-Potvrda o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, najkasnije sedam dana prije odlaska u inozemstvo.

Zahtjev za izdavanje Potvrde o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu se nalazi  na web stranici Zavoda(web:www.zzo.ba).

Uz pismeni Zahtjev potrebno je dostaviti i tiskanicu - Ocjena zdravstvenog stanja osigurane osobe, koju izdaje izabrani liječnik.

Ocjenu zdravstvenog stanja osigurane osobe izabrani liječnik izdaje na temelju neposrednog liječničkog pregleda osigurane osobe, izvršenog uvida u zdravstveni karton i potrebne laboratorijske, RTG snimke i druge medicinske nalaze iz kojih se može pouzdano utvrditi zdravstveno stanje osigurane osobe.

Potvrda o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu sukladno članku 9. Pravilnika može se izdati samo osiguranoj osobi za koju je prije odlaska u inozemstvo utvrđeno da ne boluje od akutnih oboljenja ili da ne boluje od kroničnih oboljenja koja zahtijevaju dulje liječenje i stalan nadzor doktora medicine. 

Potvrda o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu se izdaje na razdoblje najduže do 30 dana u tijeku kalendarske godine.

Osigurana osoba Zavoda koja je koristila  hitnu zdravstvenu zaštitu u inozemstvu na temelju  Potvrde o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu i osobno platila troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti pismeni zahtjev nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja za nadoknadu navedenih troškova uz predočenje medicinske i računske dokumentacije s  prijevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.
Zahtjev će razmatrati Liječničko povjerenstvo Zavoda i donijeti Ocjenu i mišljenje, o čemu će osigurana osoba Zavoda biti pisanim putem izviještena.

U slučaju da osigurana osoba Zavoda prije odlaska u inozemstvo nije pribavila Potvrdu o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, a osobno je podmirila  troškove zdravstvene zaštite, po povratku u mjesto prebivališta, nema pravo na naknadu istih. 


Korištenje zdravstvene zaštite učenika/redovitih studenata za vrijeme školovanja u inozemstvu odnosno na razmjeni učenika/redovitih studenata

Uvjeti i način korištenja zdravstvene zaštite učenika/redovitih studenata za vrijeme školovanja  odnosno na razmjeni učenika/redovitih studenata u nekoj od država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključene Međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju utvrđeni su  Odlukom Direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K broj: 0202-02-18-2-3-14399/18 od 30.10.2018. godine.
Istom je regulirano da učenici/redoviti studenti Zavoda mogu koristiti usluge hitne zdravstvene zaštite na temelju izdane dvojezične tiskanice -Potvrda o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, utvrđenih u skladu s odredbama Međunarodnog ugovora o socijalnom osiguranju.

Učenici/redoviti studenti prije odlaska u inozemstvo u nadležnom područnom uredu Zavoda trebaju osobno podnijeti pismeni Zahtjev za izdavanje Potvrde o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, najkasnije sedam dana prije odlaska u inozemstvo.

Uz Zahtjev trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- potvrdu o redovitom školovanju/studiranju 
- tiskanicu Ocjena zdravstvenog stanja osigurane osobe

Za izdavanje tiskanice - Ocjena zdravstvenog stanja osigurane osobe potrebno je obratiti se izabranom liječniku obiteljske  medicine, koji će na temelju neposrednog liječničkog pregleda, izvršenog uvida u zdravstveni karton i potrebne laboratorijske, RTG snimke i druge medicinske nalaze iz kojih se može pouzdano utvrditi zdravstveno stanje, izdati Ocjenu zdravstvenog stanja. 

Potvrda o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu se izdaje na razdoblje najduže u trajanju od jedne školske/akademske godine i ista se obnavlja za iduću akademsku godini pod istim uvjetima.

Zahtjev za izdavanje Potvrde o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu se nalazi  na web stranici Zavoda(web:www.zzo.ba).

Učenici/studenti koji se nalaze na razmjeni pored navedene dokumentacije trebaju dostaviti i dokaz da su upućeni na razmjenu u inozemstvo s navedenim razdobljem trajanja razmjene.
Potvrda o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu se izdaje za vrijeme trajanja razmjene, a ne dulje od školske/akademske godine.

Korištenje zdravstvene  zaštite inozemnih osiguranika za vrijeme privremenog boravka na području HNŽ/ K

Inozemni osiguranici koji dolaze iz država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen ili preuzet aktom o sukcesiji Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, hitnu zdravstvenu zaštitu koriste na temelju Potvrde o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu koju je za njih izdao inozemni nositelj zdravstvenog osiguranja.

Zdravstvena zaštita inozemnim osiguranicima iz Republike Slovenije i Republike Austrije ostvaruje se na temelju validne Europske kartice zdravstvenog osiguranja, odnosno certifikata koji zamjenjuje Europsku karticu.

Kako bi u slučaju potrebe inozemni osiguranici nesmetano koristili zdravstvenu zaštitu istima se preporučuje da po dolasku u mjesto boravka u nadležnom područnom uredu Zavoda, Potvrdu o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, odnosno Europsku karticu/certifikat zamijene za bolesnički list. Na temelju bolesničkog lista, inozemni osiguranik može koristiti usluge hitne zdravstvene zaštite, isključivo kod zdravstvenih ustanova s kojima je Zavod sklopio ugovor o pružanju zdravstvenih usluga, a u opsegu predviđenom Međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.

Troškove participacije snosi inozemni osiguranik.

U slučaju kad inozemni osiguranik ne posjeduje Potvrdu o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, odnosno Europsku karticu /certifikat ugovorna zdravstvena ustanova putem svog nadležnog područnog ureda može zatražiti retrogradno izdavanje iste, a ako se Potvrda o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu ili  Europska kartica /certifikat ne dostavi do završetka liječenja, ugovorna zdravstvena ustanova može naplatiti zdravstvene usluge  korisniku osobno.  

Priloženi dokumenti

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.