Inozemno osiguranje

Inozemno osiguranje

Korištenje zdravstvene zaštite osiguranih osoba Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu

Uvjeti, način i postupak korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu osiguranih osoba Zavoda reguliran je Međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu(„Službene novine  F BiH“, broj:31/02) i Naputkom o korištenju zdravstvene zaštite osiguranih osoba Zavoda za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, broj: 0204-2-18-10-3-22699/21.

Zdravstvena zaštita osiguranih osoba Zavoda za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu 

Osigurane osobe Zavoda imaju pravo na korištenje hitne zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u državama s kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili aktom o sukcesiji preuzela Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, ako Međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije utvrđeno, odnosno u slučajevima kod kojih je bilo neophodno pružanje hitne zdravstvene zaštite u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje, a koja se nije mogla predvidjeti ili odgoditi do povratka osigurane osobe Zavoda u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u mjesto prebivališta.
Hitna zdravstvena zaštita se može koristiti samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sustavu javnog zdravstva zemlje ugovornice.
Pod hitnim slučajevima, ne smatraju se slučajevi kod kojih je zdravstvena zaštita bila planirana, kao što je: dijagnostika, terapijski postupci, porođaji i sl.
Troškove participacije snosi osigurana osoba i nema pravo na refundiranje iste.  
Osigurana osoba Zavoda u nadležnom Područnom uredu Zavoda osobno podnosi zahtjev za izdavanje dvojezične tiskanice-Potvrde o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, a za maloljetnu djecu do 15-e godine života zahtjev podnosi roditelj/ staratelj.
Zahtjev za izdavanje Potvrde o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu se nalazi  na web stranici Zavoda(web:www.zzo.ba).
Zahtjev se podnosi najranije 14 dana, a najkasnije 7 dana  prije odlaska u inozemstvo.
Uz zahtjev je potrebno priložiti Ocjenu zdravstvenog stanja osigurane osobe koja ne može biti starija više od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dvojezične tiskanice. 
Ocjenu zdravstvenog stanja osigurane osobe izdaje izabrani liječnik na temelju neposrednog liječničkog pregleda osigurane osobe, izvršenog uvida u zdravstveni karton i potrebne laboratorijske, RTG snimke i druge medicinske nalaze iz kojih se može pouzdano utvrditi zdravstveno stanje osigurane osobe.
Potvrda o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu se izdaje na razdoblje najduže do 30 dana u tijeku kalendarske godine. Osiguranoj osobi Zavoda se može izdati više dvojezičnih tiskanica za različite države ugovornice tijekom jedne kalendarske godine, a zbroj dana na koje su dvojezične tiskanice izdane ne može biti duži od 30 dana.
 
Učenici/studenti koji se nalaze na redovitom školovanju pored zahtjeva i Ocjene zdravstvenog stanja, u obvezi su dostaviti  potvrdu o redovitom školovanju u zemlji ugovornici, a učenici/ studenti koji se nalaze na razmjeni u obvezi su dostaviti još i dokaz da su upućeni na razmjenu s navedenim razdobljem trajanja razmjene.  
Potvrda o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu za učenike/redovite studente se izdaje na razdoblje najduže u trajanju od jedne školske/akademske godine i ista se obnavlja za iduću akademsku godini pod istim uvjetima.
Potvrda o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu za učenike /redovite studente izdaje za vrijeme trajanja razmjene, a ne dulje od jedne školske/akademske godine.

Refundiranje naplaćenih troškova u inozemstvu za osigurane osobe Zavoda kojima je prije odlaska u inozemstvo izdana dvojezična tiskanica za hitna davanja 

Osigurana osoba Zavoda koja je koristila  hitnu zdravstvenu zaštitu u inozemstvu na temelju  Potvrde o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu i osobno platila troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti pisani zahtjev nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja za nadoknadu navedenih troškova uz predočenje sljedeće dokumentacije:
    • originalan račun o izvršenim zdravstvenim uslugama, 
    • potvrdu o hitnom prijemu u zdravstvenu ustanovu u inozemstvu i medicinsku dokumentaciju (otpusno pismo i dr.) s prijevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini,
    • original dvojezičnu tiskanicu o pravu na davanje u naravi tijekom privremenog boravka u inozemstvo koja je izdana od nadležnog područnog ureda Zavoda,
    • presliku tekućeg računa ili štedne knjižice u KM osigurane osobe/podnositelja zahtjeva,
    • original punomoć ukoliko je uz zahtjev priložena preslika tekućeg računa ili štedne knjižice  druge osobe (izuzev djece do 18 godina).
Zahtjev za refundiranje će razmatrati Liječničko povjerenstvo Zavoda i donijeti Ocjenu i mišljenje, o čemu će podnositelj zahtjeva biti pisanim putem izviješten.

U slučaju da osigurana osoba Zavoda prije odlaska u inozemstvo nije pribavila Potvrdu o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, a osobno je podmirila  troškove zdravstvene zaštite, po povratku u mjesto prebivališta, nema pravo na naknadu istih. 

Korištenje zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika za vrijeme privremenog boravka na području HNŽ/K

Uvjeti, način i postupak korištenja zdravstvene zaštite inozemnih osiguranika za vrijeme privremenog boravka na području HNŽ/K reguliran je Međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju i važećim Naputkom o korištenju zdravstvene zaštite i utvrđivanju privremene spriječenosti za rad inozemnih osiguranih osoba koji privremeno borave na području HNŽ/K.

Zdravstvena zaštita inozemnih osiguranika za vrijeme privremenog boravka u HNŽ/K 

Inozemni osiguranici koji dolaze iz država s kojima Bosna i Hercegovina ima zaključen ili preuzet aktom o sukcesiji Međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju, hitnu zdravstvenu zaštitu koriste na temelju Potvrde o pravu na davanje u naravi za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu koju je za njih izdao inozemni nositelj socijalnog osiguranja, ako Međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije utvrđeno.
Zdravstvena zaštita inozemnim osiguranicima iz Republike Slovenije i Republike Austrije ostvaruje se na temelju validne Europske kartice, odnosno certifikata koji zamjenjuje Europsku karticu.
Kako bi u slučaju potrebe inozemni osiguranici nesmetano koristili zdravstvenu zaštitu istima se preporučuje da po dolasku u mjesto boravka u nadležnom područnom uredu Zavoda, Potvrdu o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, odnosno Europsku karticu/certifikat zamijene za bolesnički list.
Na temelju bolesničkog lista, inozemni osiguranik može koristiti usluge hitne zdravstvene zaštite, isključivo kod zdravstvenih ustanova s kojima je Zavod sklopio ugovor o pružanju zdravstvenih usluga, a u opsegu predviđenom Međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju.
Troškove participacije snosi inozemni osiguranik.
U slučaju kad inozemni osiguranik ne posjeduje Potvrdu o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu, odnosno Europsku karticu/certifikat ugovorna zdravstvena ustanova putem svog nadležnog područnog ureda može zatražiti retrogradno dostavljanje iste, a ako se Potvrda o pravu na davanje u naravi  za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu ili  Europska kartica /certifikat ne dostavi do završetka liječenja, ugovorna zdravstvena ustanova može naplatiti zdravstvene usluge  korisniku osobno.  
U slučaju potrebe za utvrđivanjem privremene spriječenosti za rad, inozemni osiguranik je u obvezi odmah se javiti ovlaštenom liječniku medicine u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi na području HNŽ/K, koji će na temelju Bolesničkog lista otvoriti bolovanje na tiskanici NOM 2-INO-Nalaz, ocjenu i mišljenje.
Inozemni osiguranik dostavlja NOM 2-INO u nadležni područni ured Zavoda u roku od tri dana od dana izdavanja. 
Referent za inozemno zdravstveno osiguranje iz nadležnog područnog ureda Zavoda nakon primitka tiskanice NOM 2-INO u obvezi je izvijestiti inozemnog nositelja socijalnog osiguranja o nesposobnosti za rad, produžetku i prestanku privremene spriječenosti za rad inozemnog osiguranika na dvojezičnoj tiskanici koja je predviđena Međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.
Inozemni osiguranik u obvezi je osobno izvijestiti svoga poslodavca.

 

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.