Osnivanje i djelokrug poslovanja

PRAVNI TEMELJ

Pravni temelj za utvrđivanje odnosa u oblasti zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite reguliran je Ustavom FBiH, Zakonom o zdravstvenom osiguranju («Službene novine FBiH» br. 30/97 i 07/02, 70/08) i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine FBiH» br. 46/10 )

Odlukom Vlade HNŽ/ K o početku rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona br. 01-02-09-58/00 od 30.10.2000., utvrđene su mjere i radnje potrebite za organiziranje i početak rada Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K (u daljem tekstu: Zavod), sukladno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon).

Prema odredbama članka 99. Zakona  utvrđen je djelokrug rada županijskog zavoda osiguranja koji je proširen Statutom Zavoda («Narodne novine HNŽ/ K» br. 2/04), kao i djelokrug rada vezan za ostvarivanje prava iz obveznog osiguranja i dr., koja su neophodna za poslovanje Zavoda.

Zavod provodi politiku razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite koja se osigurava obveznim zdravstvenim osiguranjem, planira i prikuplja novčana sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge  zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima, obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava osiguranih osoba, skrbi o zakonitom i pravodobnom ostvarivanju tih prava, te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštite njihovih interesa. 

Člankom 101. Zakona utvrđeno je da Zavodom upravlja Upravno vijeće, te je utvrđen broj članova koje imenuje Vlada županije na prijedlog županijskog ministra zdravstva.

Člankom 103. Zakona utvrđen je djelokrug rada Upravnog vijeća i isti je proširen Statutom Zavoda radi donošenja općih akata koji su neophodni za uspješan rad, kao i odlučivanje u poslovima koji su mu Zakonom ili drugim zakonima i podzakonskim aktima stavljeni u nadležnost.

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.