Pitanja i odgovori
- korisni savjeti za osiguranike!

Pitanje:
Tko ima pravo na zdravstvenu zaštitu i što ona obuhvaća?

Odgovor:
Osigurane osobe imaju pravo na zdravstvenu zaštitu utvrđenoga zdravstvenog standarda, a koja se ostvaruje putem primarne, specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite s odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom. Zdravstvena zaštita koja se zakonom osigurava, obuhvaća: hitnu medicinsku pomoć, liječenje zaraznih bolesti, liječenje akutnih, kroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život, zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15-te godine života, zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata, otkrivanje i liječenje endemske nefropatije, liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa, zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu, zdravstvenu zaštitu duševnih bolesti koji zbog prirode i stanja bolesti mogu ugroziti svoj život i život drugih osoba, ili oštete materijalna dobra, zdravstvenu zaštitu oboljelih od progresivnih neuromišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipeskleroze, provedba obvezne imunizacije protiv dječjih zaraznih oboljenja, liječenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja, zdravstvenu zaštitu građana iznad 65 godina života, pod uvjetom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječne plaće na području Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu, liječenje narkomanije, službu prikupljanja krvi.

Pitanje:
Kada ćete početi isplaćivati naknade za porodiljni dopust? Zaposlena sam već 11 godina i znam da u zakonu o radu stoji da sve žene imaju pravo na naknadu za vrijeme porodiljnog odsustva, ali u HNK naknada nema.

Odgovor:
Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom („Službene novine Federacije BiH“ broj: 36/99 i 54/04) u članku 89. utvrđeno je kao jedno od temeljnih prava i pravo na naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje s posla poradi trudnoće, porođaja i njege djeteta. Propisom županije/kantona bliže se uređuju uvjeti, način, postupak, organi i financiranje prava utvrđenih u članku 89. navedenog zakona. Člankom 93. istog Zakona je regulirano da naknada plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje s rada po radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, utvrđuje se u postotku od ostvarene plaće u razdoblju od šest mjeseci prije porođaja, valorizirane po osnovi rasta plaća na području županije u tom razdoblju čija se visina utvrđuje propisom županije. Sukladno članku 125. stavak 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju („ Službene novine Federacije BiH“ br. 30/97, 07/02 i 70/08) utvrđeno je da će se do donošenja propisa u oblasti dječje zaštite isti ostvarivati u oblasti zdravstvenog osiguranja, te da se sredstva sukladno članku 125. stavak 4. trebaju osigurati u proračunu županije i isplaćivati u visini i na način kako to odredi zakonodavno tijelo županije. Činjenica je da sredstva još nisu osigurana, niti su doneseni provedbeni propisi o visini i načinu isplate sredstava, te da Zavod nije nadležan za donošenje navedenih propisa. U svezi Vašeg upita, a za više informacija, obratite se Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi.

Pitanje:
Zbog čega se zdravstvene iskaznice moraju ovjeravati svaki mjesec? Postoji li pravilnik po kome se određuju rokovi ovjere i gdje se može pronaći?

Odgovor:
Rokovi ovjere zdravstvene iskaznice utvrđeni su Naputkom o sadržini i obliku zdravstvene iskaznice Federalnog ministra zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 11/00) gdje u točci 4 istoga stoji, da se zdravstvena iskaznica ovjerava prije korištenja zdravstvene zaštite. Ovjeru zdravstvene iskaznice obavlja nadležni županijski zavod zdravstvenog osiguranja. U točci 5. Naputka stoji da se ovjera zdravstvene iskaznice iz točke 4. ovog Naputka obavlja svakog mjeseca, izuzev kod pripadnika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine koji ovjeru obavljaju svaka 3 mjeseca, a korisnicima mirovine kao dokaz osiguranja, umjesto ovjere služi odrezak zadnje mirovine. Točkom 6. Naputka utvrđeno je da za djecu osiguranika stariju od 15 godina koja se nalaze na redovitom školovanju do navršene 26 godine života županijski zavod zdravstvenog osiguranja vrši produženje važnosti zdravstvene iskaznice početkom školske godine na temelju potvrde o redovitom školovanju i korisnik je dužan zdravstvenu iskaznicu koristiti uz osobnu iskaznicu.

Pitanje:
Zašto je visina participacije kod pojedinih usluga veća od cijene usluge za osobe koje nemaju zdravstveno osiguranje? Npr. kod usluge ispiranje cerumena cijena je 4 KM, a participacija za istu uslugu 5 KM. Molimo pojašnjenje.

Odgovor:
Odlukom o maksimalnim iznosima neposrednog sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima korištenja pojedinih vidova zdravstvene zaštite ("Službene novine FBiH" broj 21/09) u Pregledu sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima plaćanja participiranja pod točkom 110. utvrđena je visina participacija za uslugu ispiranja uha, lokalna terapija vanjskog uha u visini 5 KM, koju je donio Dom naroda na prijedlog Vlade Federacije.

Pitanje:
Javljam se u ime svoje prijateljice, koja živi u Mostaru, a zaposlena je u firmi čije je sjedište u Sarajevu. Prijateljica se porodila na carski rez u 7.mjesecu trudnoće, uskoro će biti tri mjeseca da ne radi. Znamo da u HNK nije regulisano pravo na nadoknadu plaće majci porodilji, ali nju poslodavac ucjenjuje da se nakon 3 mjeseca vrati na radno mjesto, ili će dobiti otkaz. Zadnju doznaku od nadležne zdravstvene ustanove ima za januar 2011. bolovanje joj nije produženo. Da li je porodilja u mogućnosti da ostvari bilo kakvo duže odsustvo, bolovanje ili sl. kako bi mogla da bude uz bebu? Ukoliko bi bila na bolovanju i poslodavac joj isplaćivao minimalnu plaću koja je za to propisana, da li poslodavac može da refundira novac od ZZO HNK? Moja prijateljica ne zna za moje pismo Vama, sprema se da se vrati na posao, a očajna je što bebu koja je rođena prije vremena i imala je i zdravstvenih problema u prvom mjesecu života, mora da ostavi tako rano. Ja se javljam sa željom da joj pomognem bar pravom informacijom! Unaprijed Vam najljepše hvala na odgovoru, lijep pozdrav iz Sarajeva!

Odgovor:
Poštovani, porodno odsustvo ne smatra se bolešću nego boravkom majke uz dijete i isto je regulirano Zakonom o radu koji štiti majku. Trudnoća i porodiljsko odsustvo ne smatraju se prekidom radnog odnosa. Za vrijeme trudnoće, poroda i njege djeteta žena ima pravo na porodiljski dopust u trajanju od jedne godine neprekidno. Zakonom je regulirano da žena može koristiti kraći porodni dopust, ali ne kraće od 42 dana poslije poroda, ali naravno to zavisi isključivo od njene volje. U slučaju samovolje poslodavca ili diskriminacije, odnosno otkaza za vrijeme trudnoće i porodiljskog odnosa, porodilja može tražiti povratak na posao sudskim putem. Radni sporovi se rade po žurnom postupku i uposlenik ga može lako dobiti.

Pitanje:
Osoba o kojoj je ovdje riječ, nema otvoreno porodno odsustvo, jer joj je rečeno da ga ne može ostvariti - gdje i kome se može obratiti kako bi podnijela zahtjev za odsustvo i koji su uslovi da dobije rješenje za isto!? Ja sam majka i nakon porođaja sam taj zahtjev podnijela Centru za socijalnu skrb u općini u kojoj stanujem - u KS porodilje imaju i nadoknadu, ali porodiljno odsustvo kao takvo "otvara" ginekolog, na osnovu otpusnog pisma iz porodilišta. Na osnovu rodnog lista djeteta, potvrde ginekologa i ostalih potrebnih papira, dobija se Rješenje iz Centra za soc. skrb. Lijepo Vas molim da mi pojasnite koja je procedura za dobijanje ovakvog rješenja u HNK i da li je kasno da se zahtjev za isto podnese ako je prošlo duže od 3 mjeseca nakon porođaja!? Moja prijateljica se porodila u 12.mjesecu, zbog bolesti bebe je bila na bolovanju do 31.01.2011. i nakon toga nema nikakav papir koji bi "pokrio" njeno odsustvo sa posla, osim što joj je usmenim putem iz firme odobreno da provede 3 neplaćena mjeseca kod kuće. Još jedno, veoma važno pitanje: Ako HNK, niti poslodavac, majci porodilji ne isplaćuju plaću/ doprinose, kako ona može ostvariti zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka na porodnom odsustvu, tj. da li može ovjeravati zdravstvenu legitimaciju i koristiti usluge ljekara?

Odgovor:
Poštovani, sukladno članku 55. stavak 2. Zakona o radu utvrđeno je da žena može otpočeti porodiljski dopust 28 dana prije očekivanog datuma poroda na temelju nalaza ovlaštenog liječnika. Žena, temeljem nalaza liječnika specijaliste- ginekologa u kojem je naznačen termin poroda treba se obratiti svom izabranom liječniku koji će joj izdati doznaku na kojoj će označiti da se radi o trudnoći i porođaju. Kako ženi za vrijeme korištenja porodiljinog odsustva ne može prestati radni odnos, proizlazi da je ne može niti odjaviti s zdravstvenog i mirovinskog osiguranja. U tom smislu obvezno je vršiti uplatu pripadajućih doprinosa. Vaši upiti isključivo su vezani za prava iz radnog odnosa, te sugeriramo da se s istima obratite Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi mjerodavnom za pitanja iz radnog odnosa, u konkretnom slučaju porodiljinog odsustva, odnosno inspekciji rada pri nadležnom ministarstvu.

Pitanje:
Njemački zavod za zdravstveno osiguranje mi je poslao link sa formularom kojim pacijenti sa zdravstvenim osiguranjem sklopljenim u Bosni i Hercegovini mogu u tom osiguranju podnijeti zahtjev za preuzimanje troškova liječenja (i operacije) u Njemačkoj. Taj formular se u Njemačkoj zove E 112. No sav tekst je na njemačkom jeziku! Pitanje je kako se taj formular zove kod nas i gdje se može dobiti? Radi se o mojoj mami. Ona je umirovljenik i mora se napraviti operacija na njenim vratnim arterijama, čije troškove nam još niti jedna klinika nije htjela saopćiti! Unaprijed hvala i pozdrav.

Odgovor:
Poštovani, novi propisi o socijalnoj sigurnosti europske koordinacije između članica Europske unije stupili su na snagu od 01.svibnja 2010. godine, kojim je ojačala suradnja između samih članica, a i smanjen je broj potrebnih dokumenata za građane, za njihovu registraciju u zdravstvu i liječenje. Tisaknica S 2 se zamjenjuje za tiskanicu E 112, a ista se odnosi na planirana liječenja u zemljama članicama Europske unije (EU), odnosno Europskog gospodarskog prostora (EEA) ili Švicarske. Navedena tiskanica ne vrijedi za Bosnu i Hercegovinu dok ista ne bude članica Europske unije.

Pitanje:
Moja supruga je zvanično uposlenica Granit d.d Jablanica. Naime, ta firma je zvanično u stečaju koji se ne provodi već dvije godine. Sa druge strane veća grupa radnika tog istog poduzeća ne dozvoljava ulazak stečajnog direktora i sprovođenje stečaja. Taj isti Granit d.d godinama prije uvođenja stečaja nije redovno plaćao svoje obveze prema zavodu zdravstvenog osiguranja županije. To vam je vjerojatno poznato. Praktički, supruga je bez ikakve zdravstvene zaštite već godinama. Ja i kćerka smo osigurani preko biroa rada Jablanica i ja trenutno nisam u radnom odnosu. Snalazimo se kako znamo i umijemo. U slučajevima kad bi joj trebala medicinska pomoć ide na hitnu pomoć ili obavlja preglede u privatnim ordinacijama i poliklinikama. Međutim, supruga je trudna i u visokom stupnju trudnoće i približava joj se porod (kraj siječnja) i ne znamo što nam je činiti. Postoji li ikakva mogućnost zdravstvene zaštite i kako?

Odgovor:
Sukladno članku 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BIH”, broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11), obvezniku uplate doprinosa, kod koga se utvrdi da nije uplatio doprinos, obustavlja se daljnje korištenje zdravstvene zaštite po ovom zakonu, izuzev hitne medicinske pomoći, a pravo korištenja zdravstvene zaštite se u cijelosti uspostavlja danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava županijskom zavodu osiguranja sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima. U Vašem slučaju, obzirom da je "Granit" d.o.o. u stečaju i da nije uplaćivao redovito doprinose za zdravstveno osiguranje, Vaša supruga ima pravo samo na hitnu medicinsku pomoć, pa ukoliko je riječ o hitnosti, što može utvrditi samo zdravstvena ustanova, ista ne smije ugroziti zdravlje pacijenta, već je istome obvezna pružiti bezuvjetnu zdravstvenu zaštitu.

Pitanje:
Moji punac i punica (Š.A. i Š.H.) sa prebivalištem u selu Opličići općina Čapljina sada nemaju obavezno zdravstveno osiguranje. Naime prije cca 4 godine bili su počeli plaćati dopirinose za obavezno zdravstveno osiguranje 23 KM po osobi mjesečno, ali su nakon određenog vremenskog perioda prestali uplaćivati. Molim Vas da mi odgovite da li mogu započeti novi ugovorni odnos o obaveznom zdravstvenom osiguranju i pod kojim uslovima, s tim što bi od sada redovno uplaćivali mjesečne doprinose i kupili godišnju markicu.

Odgovor:
Poštovani, uvidom u matičnu evidenciju obveznika osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K utvrdili smo da su A.Š. i H.Š. prijavljeni na zdravstveno osiguranje po osnovu poljoprivrednog osiguranja. Posljednju i jedinu uplatu doprinosa su izvršili 02.10.2007. godine u iznosu od 33,00 KM. Stoga isti mogu osigurati pravo na zdravstveno osiguranje tek kada izmire obveze po osnovu dospjelih doprinosa. Za detaljnije informacije javiti se u nadležni Područni ured Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Pitanje:
Moje ime je Fuat Kelesoglu. Radim na Međunarodnom Sveučilištu u Sarajevu od lipnja 2011. Ja ću u Tursku sljedećeg mjeseca ja nemam osiguranje u Turskoj. Kao što sam naučio da je sporazum između Turske i Bosne i Hercegovine, tako da mogu koristiti da osiguranje u Turskoj? Ako da, koji postupak treba biti učinjeno? Hvala unaprijed.

Odgovor:
Sukladno Ugovoru o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i R. Turske pravo na zdravstvene usluge prilikom privremenog boravka u R. Turskoj imaju osiguranici koji prije odlaska u drugu državu podnesu zahtjev za izdavanje tiskanice BH/ TR 4 (Potvrda o pravu na zdravstvene usluge prilikom privremenog boravka). Nije nam poznato kako ste osigurani u Bosni i Hercegovini, odnosno imate li ikakav vid osiguranja, pa Vam savjetujemo da se za sve informacije obratite direktno Zavodu zdravstvenog osiguranja Sarajevo iz jednostavnog razloga pošto živite i radite na području njihovog kantona/ županije.

Pitanje:
Imam pitanje u vezi zdravstvenog osiguranja. Naime,napunila sam 26 godina i prestalo mi je važiti zdravstveno osiguranje koje sam imala preko roditelja. Imam status redovnog studenta. Zanima me na koji način sada mogu dobiti zdravstveno osiguranje?

Odgovor:
Vezano za osobe koje su navršile 26 godina života, gube status zdravstvenog osiguranja kao član obitelji iako je redoviti student. Naime, djeca po osnovu člana obitelji mogu biti maksimalno osigurana do 26. g-ine života. Jedina mogućnost osiguranja po drugom osnovu je uposlenje ili da ukoliko imaju sredstva za izdržavanje sami uplaćuju doprinos, pa imaju pravo na ostvarivanje zdravstvene zaštite sukladno čl. 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju, pod uvjetima da je uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno, najmanje 6 mjeseci unazad. Mjesečni iznos koji vrijedi za 2012. godinu je 84,90 KM za Zavod zdravstvenog osiguranja i 8,4 KM za Fond solidarnosti.

Pitanje:
Uposlenica sam u Banci i trenutno sam na porodiljnom dopustu (porod 13.01.2012.). Porodiljni dopust mi traje godinu dana s tim da prva tri mjeseca primam 100% iznos plaće i uplaćuju mi se doprinosi. Ostalih devet mjeseci prema politici poslodavca, što nije slučaj u ostalim županijama, nemam ni plaću niti mi se uplaćuju doprinosi. Interesira me, prema zakonu koji od pravnih subjekata ZZO ili poslodavac je obavezan u ovom periodu porodiljnog dopusta da mi uplaćuje doprinose, a koji naknadu plaće?

Odgovor:
Sukladno odredbama članka 125. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj. 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) pravo na naknadu plaće po osnovu porodiljskog odsustva, do donošenja propisa u oblasti dječje zaštite, koji će regulirati porodiljsko odsustvo ostvaruje se u oblasti dječje zaštite, koji će regulirati porodiljno odsustvo, ostvaruje se u oblasti zdravstvenog osiguranja, a sredstva za naknadu plaće po osnovu porodijnog odsustva, osigurati će se u budžetu županije/ kantona i isplaćivat će se u visini i na način koji odredi zakonodavno tijelo županije/kantona. Zakonodavno tijelo HNŽ/ K još nije donijelo propise o visini i načinu isplate istoga.

Pitanje:
Zanima me mogu li se koristiti usluge zdravstvene zaštite u Mostaru,a da je osigurana osoba prijavljena u Stocu? Naime, može li dijete koje ide u srednju školu u Mostar otići zubaru u dom zdravlja u Mostaru, jer fizički ne može otići zubaru u Stolac radnim danom u vremenu od 7-15h? Budući da se radi o istoj županiji i istom Zavodu.

Odgovor:
Ako je u pitanju hitnost, u tom slučaju može se javiti za pružanje usluge Odjelu stomatologije Doma zdravlja u trenutnom mjestu boravka osiguranika.

Pitanje:
Molim Vas da mi pojasnite članak 25. Zakona o zdravstvenom osiguranju koji govori o redovnim učenicima i studentima, ako je u članku 22. istog Zakona rečeno da je starosna granica korištenja prava na zdravstveno osiguranje 26 godina života?

Odgovor:
Razlika između odredbi članka 25. i 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju, je što se u članku 22. Zakona, govori o djeci koja su osigurana preko roditelja i koja imaju pravo osiguranja preko istih do navršene 26 godine života, ukoliko su na redovitom školovanju. Člankom 25. Zakona je utvrđeno da osobe koje se nalaze na redovitom školovanju u srednjim, višim i visokim školama, a nisu zdravstveno osigurana kao članovi obitelji (nemaju svoju primarnu obitelj ili su od nje teritorijalno ili pravno odvojeni), imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u istom obimu kao za članove obitelji, ako im zdravstvena zaštita ne pripada po drugom osnovu.

Pitanje:
Suprug radi u privatnom poduzeću, koje redovno uplaćuje doprinose. Prije 5 mjeseci je imao povredu, slomljen lakat i operaciju, nakon koje nije bio u mogućnosti raditi. Za ovo vrijeme ima otvoreno bolovanje preko 42 dana. Ima li pravo na naknadu od strane Zavoda za vrijeme bolovanja preko 42 dana i ako ima na koji način može ostvariti svoja prava?

Odgovor:
Vezano za Vaš upit u svezi plaćanja bolovanja preko 42 dana izvješćujemo Vas da sukladno članku 56. st. 3. i 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97,07/02, 70/08 i 48/11) pravne i fizičke osobe obračunavaju, isplaćuju osiguraniku naknadu plaće i istekom 42 dana odnosno sedam dana bolovanja na teret sredstava županijskog zavoda osiguranja, a županijski zavod osiguranja je obvezan vratiti isplaćenu naknadu plaće u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva za povrat. Postupak prijema i obrade zahtjeva za refundiranje naknade za bolovanje preko 42 dana, vrši se u nadležnom Područnom uredu zdravstvenog osiguranja.

Pitanje:
Na kakvom obrascu/ tiskanici liječnik obiteljske medicine treba izdavati doznake službenici, koja je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, a nalazi se na porodiljskom odsustvu? Da li se ove doznake izdaju za svaki mjesec? Naime, jedna službenica naše firme se nalazi na porodiljskom odsustvu i naše računovodstvo joj traži da donosi za svaki mjesec doznake, kako bi ostvarila pravo na naknadu plaće. Njen obiteljski liječnik je izdao obrazac NOM-1, u kome je navedeno da je termin poroda bio tog i tog datuma i da ako našoj firmi treba doznaka svaki mjesec da je kopiramo i da ne postoji potreba da se doznake za porodiljsko odsustvo dostavljaju svaki mjesec.

Odgovor:
Pravilnikom o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti („Službene novine Federacije BiH” br: 66/12) utvrđeno je kako privremena spriječenost za rad podrazumijeva odsustvo s rada uposlenika/osiguranika zbog određenih pojava vezanih za zdravstveno stanje uposlenika ili člana njegove obitelji –bolesti, povrede, nesreće na radu, teže urođena degenerativna stanja i oboljenja djece, odnosno njege člana obitelji. Pogrešno je shvaćanje u praksi kako je trudnoća bolest. To je jedno prirodno stanje žene, a ne bolest. Zaštita žene i materinstva regulirana je Zakonom o radu i pravo na porodiljsko odsustvo je pravo iz radnog odnosa. Na temelju nalaza ovlaštenog liječnika, uposlenica može otpočeti koristiti porodiljsko odsustvo 28 dana prije očekivanog porođaja. Obiteljski liječnik postupio je ispravno i Vašoj uposlenici izdao nalaz, ocjenu i mišljenje, temeljem koje se konstatira kada je očekivani porod. Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad- doznaka izdaje se uposleniku samo za slučajeve kada osiguranik ostvaruje plaću na osnovi privremene spriječenosti za rad koja je definirana navedenim Pravilnikom. Reguliranje prava na porodiljsko odsustvo regulira se suglasno propisima o radu i poslodavac postupa sukladno odredbama istog. Za vrijeme porodiljskog dopusta , kada uposlenica ne radi, ostvaruje naknadu plaće prema posebnom zakonu- Zakonu o osnovama socijalne zaštite, civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom (Službene novine Federacije BiH” broj: 36/99 i 54/04). Ovim Zakonom propisano je da se propisom županije/ kantona bliže uređuju uvjeti, način postupka, tijela i financiranje ovog prava. Navedeni propisi na razini HNŽ/ K još uvijek nisu doneseni.

Pitanje:
Do sada je BO preko 42 za njegu djeteta u HNK refundirano 90%. Vraćena nam je dokumentacija sa obrazloženjem da se sa isto bolovanje refundira 80%. Čime vi uređujete promjene i da li se mogu naći na vašoj internet stranici. Hvala.

Odgovor:
Člankom 51. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, broj: U.V. 232-4/03 od 22.05.2003. godine, bilo je utvrđeno da iznimno od članka 50. ovog Pravilnika, kada je osiguranik određen da njeguje člana obitelji ili za pratitelja osigurane osobe ili je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njihovoj okolini, sukladno odredbi članka 42. Zakona, točka 3 do 5, nadoknada plaće iznosi 90% od osnovice za nadoknadu za sve vrijeme trajanja njegove spriječenosti za rad. Međutim, Navedeni Pravilnik je Odlukom Upravnog vijeća od 18.09.2012. godine stavljen izvan snage, tako da je navedeno pitanje ostalo uređeno samo člankom 47. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11), gdje stoji da se naknada plaće određuje u visini od najmanje 80% osnovice za naknadu s tim da ne može biti niža od iznosa minimalne plaće važeće za mjesec za koji se utvrđuje naknada. Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu: 1. za vrijeme privremene spriječnosti za rad zbog povrede na radu ili oboljenja od profesionalne bolesti, 2. za vrijeme privremene spriječnosti za rad zbog bolesti komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem, 3. za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osobe. Točkom VI Odluke Upravnog vijeća Zavoda, broj: U.V.-7013/12 od 18.09.2012. godine, također je utvrđeno da se naknada plaće obračunava u visini od 80% od osnovice za naknadu plaće u slučajevima privremene spriječenosti za rad, kada ta naknada teret sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja, osim u slučajevima predviđenim člankom 47. st. 2. Zakona, kada naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu.

Pitanje:
Zašto u aplikaciji za provjeru uplate doprinosa ne vidim uplate koje se odnose samo na mene?

Odgovor:
U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02 , 17/06 i 14/08) uplate doprinosa vrše se jednim uplatnim nalogom za sve uposlene radnike, te takve zbirne podatke Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K preuzima iz depozitne banke. Potpunom implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/09), po kojem Porezna uprava vrši registraciju subjekata upisa i prikupljanje podataka u ime Korisnika Jedinstvenog sistema, uskoro će biti moguće provjeriti i pojedinačne uplate za svakog uposlenog radnika o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni putem naše web stranice.

Pitanje:
Pokušala sam da se registriram na vašu stranicu za provjeru uplate doprinosa, unijela sam svoj JMBG i javlja mi grešku da osiguranik s tim matičnim brojem ne postoji, molim Vas možete li mi pomoći kako da dobijem sigurnosni kod?

Odgovor:
Web aplikacija Vam odgovara ispravno. Da bi ste mogli provjeriti da li Vaš poslodavac uplaćuje doprinose morate imati aktivno zdravstveno osiguranje i morate biti osigurano lice Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona. Greške poput: "JMBG nije pronađen u bazi podataka" ili "Ne postoji JMBG za koji pokušavate generirati pristupni kod!" znače slijedeće: nemate aktivno osiguranje preko ZZO HNŽ/ K, poslodavac Vas nije prijavio na Zavod, odjavljeni ste sa Zavoda ili ste osigurano lice Zavoda zdravstvenog osiguranja neke druge županije/ kantona.

Pitanje:
Zašto osigurane osobe plaćaju proviziju na uplatu premije od 1.20 KM?

Odgovor:
Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona kao Javna ustanova nije registriran za vršenje transakcija bezgotovinskog ili gotovinskog platnog prometa. Ti poslovi su za potrebe Zavoda, povjereni institucijama registriranim za obavljanje platnog prometa (pošte ili banke), a one za svoje usluge naplaćuju određenu naknadu - proviziju sukladno važećem tarifniku.

Pitanje:
Javljam se u vezi katetera koji su potrebni mojoj kćeri, ima 4 godine, dijagnoza joj je Spina Bifida Arnold Chiari. Među ostalim ima problema s bubrezima (imala je operaciju Refluksa 3/4 stupanj) i svakodnevno joj je potrebna kateterizacija 4-5 puta dnevno. Nama trebaju kateteri i gel za kateterizaciju, a nisu na spisku ortopedskih pomagala. Što treba poduzeti, kako možemo ostvariti svoje pravo na katetere i gel?

Odgovor:
Poštovani, kateteri jednokratni i gel nisu obuhvaćeni niti Pozitivnom listom ortopedskih pomagala, niti su kao specijalna pomagala i lijekovi/ medicinski materijali obuhvaćeni Pravilnikom o odobravanju novčane pomoći osiguranim osobama u HNŽ/ K.

Pitanje:
Da li postoji mogucnost, da mi posaljete potvrdu da osoba nije kod vas osigurana zdravstveno? Treba nam potvrda da bi izvadili zdravstvenu knjizicu u Beogradu.

Odgovor:
Ukoliko je osiguranik imao posljednje mjesto prebivališta i zdravstveno osiguranje prije odlaska u Beograd, može se izdati potvrda.

Pitanje:
Mi kao i većina naše obitelji nismo uspjeli kupiti premiju u zadanom periodu, pa bih Vas molila da razmislite o produžetku roka. Naime, mislim kako se trebalo voditi računa o umirovljenicima koji mirovinu za ovaj mjesec očekuju tek 6.3. u srijedu, te nisu uspjeli kupiti premiju, a ni obitelji koje nažalost ovise o njima.

Odgovor:
Poštovani, rok za distribuciju premije osiguranja utvrđen je Odlukom zakonodavnog tijela županije i isti može mijenjati samo Skupština HNŽ/ K.

Pitanje:
Osobi s cerebralnom paralizom 100% invalid, šta treba uraditi ili kako podnijeti zahtjev za izradu ortopetskih cipela?

Odgovor:
U svezi izrade ortopedskih cipela za čiju nabavu participira Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K, osigurana osoba treba da se javi s uputnicom izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite kod ovlaštenog ortopeda ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji će temeljem utvrđenih indikacija propisati nalaz, ocjenu i mišljenje za predmetno pomagala. S navedenom tiskanicom osigurana osoba će se javiti u Dom zdravlja kod svog izabranog liječnika, a koji će temeljem iste izdati propisane potvrde za ortopedska i druga pomagala. Na potvrdi će između ostalog stajati i naziv ugovorne ortopedske kuće s kojom je Zavod zaključio sporazum o nabavi istog, odnosno osigurana osoba predmetno pomagalo može nabaviti samo putem navedene ugovorne kuće.

 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.