JAVNI POZIV za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/ K

Mostar, 08.11.2017. godine

Broj: 0303-51-14-11-2-15853-1/17

Na temelju Odluke o odobravanju prodaje rashodovane opreme putem javnog-nadmetanja-metodom prikupljanja pismenih ponuda, broj 0303-51-14-11-2-14661/17 od 13.10.2017. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona objavljuje ponovljeni

JAVNI POZIV

za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona metodom prikupljanja pismenih ponuda

I Podaci o opremi:

Redni broj

Naziv

Jedinica mjere

Količina

1.

AL vrata s pjeskarenim staklom i okvirom (220x100)

Kom

5

2.

Stropne plafonjere(rasteri) za cjevaste neonke (60x60)

Kom

25

 POČETNA CIJENA

900,00 KM


II Pravo sudjelovanja

1) Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju domaće i strane fizičke i pravne osobe, koje uplate depozit u vrijednosti od 200,00 KM na žiro račun Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K  broj: 5550000004857875  kod “Nova banka” a.d. Banjaluka sa naznakom „Ponuda za otkup rabljenih AL vrata i stropnih plafonjera“

2) Pravo sudjelovanja  u postupku licitacije nemaju uposlenici Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona i članovi njihove uže obitelji.

III Pregled opreme i rok za prijavu za sudjelovanje u licitaciji

1) Oprema je locirana u Područnom uredu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K , Braće Fejića 56, Mostar i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati.

2) Kontakt osoba: Anita Musa, telefon broj 036/355-265

IV Dostavljanje ponude

1) Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom «NE OTVARAJ-Ponuda za ………….. putem licitacije,  s dokazom o izvršenoj uplati depozita primaju se najkasnije do 20.11. 2017. godine, do 09:50 sati.

2) Sve ponude koje pristignu poslije roka naznačenog u prethodnom stavku, neće se uzeti u razmatranje.

3) Javno otvaranje ponuda uz nazočnost zainteresiranih ponuditelja održat će se dana 20.11.2017. godine u 10,00 sati na adresi Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona, Dubrovačka bb, Mostar, Sala za sastanke na II katu.

4) Otvaranju ponuda, odnosno na javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizičke osobe osobno ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za sudjelovanje u postupku licitacije.

V Sadržaj ponude

1) Ponuda sadrži:

a) Podaci o fizičkoj  osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresa i broj telefona, preslika identifikacijskog dokumenta, broj transakcijskog računa (u slučaju povrata depozita)).

b) Podaci o pravnoj osobi  (preslika o upisu u sudski registar, ovjerenu od strane nadležnog tijela, ime ovlaštene osobe za zastupanje u postupku licitacije, adresa i broj telefona).

c) Iznos ponude izražene u KM.

d) Dokaz o uplati depozita

2) Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja. Ukoliko je ponuditelj pravna osoba mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

3) Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj.

VI Tijek licitacije

1) Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila licitacije.

2) Ako se na poziv odazove samo jedan ponuditelj s ponudom na početnu vrijednost/cijenu ili veći iznos predsjedatelj Povjerenstva ga proglašava pobjednikom licitacije.

3) Ako se prijavi dva ili više ponuditelja s istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Povjerenstvo će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene javnim nadmetanjem. Najmanje povećanje licitiranog iznosa je 50,00 KM. Ukoliko ponuditelji nisu nazočni ili ne žele  povećati cijenu javnim nadmetanjem, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog pečata Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona.

4) Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuditelja koji su ponudili cijenu iznad minimuma i konstatira se da su predmeti licitacije prodati najpovoljnijem ponuditelju.

VII Obveze kupca

1) Ponuditelj čija ponuda je prihvaćena obvezan je uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana javnog otvaranja ponuda, nakon čega će se uz dostavu dokaza o uplati, s njim zaključiti ugovor o kupoprodaji.

2) Kupac je dužan kupljeno preuzeti najkasnije 5 dana od dana potpisa ugovora.

3) Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

4) Ukoliko ponuditelj odustane od kupnje uplaćeni depozit mu se neće vratiti, Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona će sklopiti ugovor sa slijedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

VIII Dodatne informacije

1) Sudionici u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni iznos depozita utvrđen u točci II ovog javnog oglasa vratit će na transakcijski račun ponuđača.

2) Ponuditelj koji izvrši otkup, uplaćeni iznos se umanjuje od ponuđene cijene pri konačnom plaćanju. U slučaju da isti odustane od kupnje, uplaćeni iznos se ne vraća i ostaje za pokriće troškova ponovnog oglašavanja.

3) Sudioniku licitacije čija ponuda je  prihvaćena, na dan licitacije biti će dostavljeni podaci o transakcijskom računu Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona na koji je potrebno izvršiti uplatu iznosa.                                                                                                        

                                                                                                             Direktor

Rade Bošnjak

 

Privitak:

 Obrazac za cijenu ponude 

Priloženi dokumenti

Natrag na arhivu javnih poziva