JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018. godinu

Mostar, 5.3.2018.godine

Broj: 040302-39-14-6-3-02569/18

Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine HNŽ/K, broj: 11/14), Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona  u p u ć u j e:

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku

 ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2018.godinu

 

I.  UGOVORNO TIJELO

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona, Dubrovačka b.b., 88000 Mostar (u daljnjem tekstu: Zavod).

II.  PREDMET UGOVARANJA

Isporuka ortopedskih pomagala, koja se sukladno članku 28. stavak 1. alineja 2. važećeg Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, osiguranim osobama Zavoda mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, a ugrađuju se tijekom operativnog zahvata/bolničkog liječenja u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi u HNŽ/K.

Pomagala koja su predmet ugovaranja sastavni su dio Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine HNŽ/K, broj: 11/14) i pojedinačno su navedena u Listi ortopedskih i drugih pomagala koja su predmet ovog Javnog poziva, a koja je sastavni dio ovog Javnog poziva.

III.  PRAVO NA USPOSTAVLJANJE UGOVORNOG ODNOSA

Sve pravne i fizičke osobe koje imaju Rješenje za obavljanje prometa na malo medicinskim sredstvima koja su upisana u Registar medicinskih sredstava BiH pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH na koje se primjenjuje Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik BiH", broj: 58/08) i Pravilnik o medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik BiH", broj: 04/10)imaju pravo na uspostavljanje ugovornog odnosa.

Ukoliko je prijavitelj registriran i kao veleprometnik, uz ovaj Javni poziv je dužan priložiti i Rješenje o upisu u registar veleprometnika i Rješenje o upisu predmetnih pomagala u registar pri ALMBiH.

Ukoliko prijavitelj nije veleprometnik, dužan je priložiti autorizaciju od registriranog veleprometnika za prometovanje ortopedskim pomagalima koja su predmet ovog Javnog poziva i koji za ista ima Rješenje o upisu u registar pri ALMBiH.

Prijava se dostavlja za svaku maloprodajnu lokaciju (specijaliziranu trgovinu na malo medicinskim sredstvima) na području HNŽ/K, za pomagala s klasom medicinskih sredstava utvrđenom u Rješenju za obavljanje prometa na malo medicinskim sredstvima, odnosno za grupu pomagala iz Rješenja o upisu u Registar medicinskih sredstava, kojima je dozvoljeno prometovanje na teritoriju BIH.

Ako se prijava podnosi za više maloprodajnih lokacija na području HNŽ/K, opća dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku, a ostali podaci iz Javnog poziva se dostavljaju za svaku od maloprodajnih lokacija.

IV.  SADRŽAJ PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo na tiskanici: „Prijava na Javni poziv“, a ista se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zzo.ba

Prijava mora sadržavati:

 1. Pravilno i potpuno popunjen prijavni obrazac, ovjeren potpisom i pečatom odgovorne osobe prijavitelja;
 2. Pravilno i potpuno popunjenu tablicu koja će biti sastavni dio ugovora *
 3. Dokaz o registraciji za trgovinu i promet na malo medicinskim sredstvima/ortopedskim i drugim pomagalima (aktualni izvod iz sudskog registra ili dokaz iz odgovarajućeg drugog registra koji se vodi sukladno pozitivnim pravnim propisima);
 4. Uvjerenje Porezne uprave o dodjeli ID broja;
 5. Potvrda Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti;
 6. Uvjerenje nadležnog Suda kojim se dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena pravomoćna presuda kojom je odgovorna osoba prijavitelja na Javni poziv, osuđena za kazneno djelo korupcije, prijevare ili pranja novca;
 7. Uvjerenje nadležnog suda ili tijela uprave kod kojeg je prijavitelj registriran, a kojim se dokazuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;
 8. Potvrda nadležne Porezne uprave F BiH o izmirenim poreznim obvezama i doprinosima (mirovinsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti) s popisom uposlenih,
 9. Potvrda Uprave za neizravno oporezivanje BiH o izmirenim obvezama po osnovu neizravnih poreza;
 10. Potvrda Centralne banke Bosne i Hercegovine o otvorenim računima;
 11. Potvrda poslovne banke o solventnosti u posljednjih godinu dana (za svaki račun prijavitelja);
 12. Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva o upisu u:
 13. Registar veletrgovaca medicinskih sredstava za veletrgovca medicinskim sredstvima.
 14. Rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K o ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, opreme i kadra za rad specijalizirane trgovine na malo prijavitelja;
 15. Popis radnika po maloprodajnim lokacijama (specijaliziranim trgovinama za promet na malo medicinskim sredstvima) s preslikom diplome/svjedodžbe,
 16. Listu pomagala koja prijavitelj namjerava isporučivati osiguranim osobama, te za iste dostaviti katalog (koji sadrži minimalno: naziv proizvoda, naziv proizvođača, tehničku specifikaciju i opis materijala od kojih je pomagalo izrađeno, uputu za uporabu i kolor fotografiju pomagala), te dostaviti jamstveni rok i ovisno o vrsti pomagala dostaviti: rok za zamjenu tehnički neispravnog pomagala;
 1. za svako ortopedsko pomagalo koje je predmet ovog  Javnog poziva, a koje prijavitelj namjerava isporučivati osiguranim osobama, potrebno je priložiti Rješenje o upisu u registar medicinskih sredstava BiH i autorizaciju/ovlaštenje za prometovanje medicinskim sredstvom/ortopedskim pomagalom izdano od strane proizvođača ili nositelja dozvole/Rješenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava,
 2. Ugovor/sporazum o poslovnoj suradnji između prijavitelja kao isporučitelja i ugovorne bolničke zdravstvene ustanove s područja HNŽ/K u kojoj se ugrađuje ortopedsko pomagalo.**

Uz naprijed navedeno, prijavitelj treba dostaviti i Izjavu kojom prihvaća:

 1. obvezu pridržavati se odredbi:

- važeće Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Sl.novine HNŽ/K, broj: 11/14),

- važećeg Naputka o načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala,

- važeće Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja,

- zakonskih i podzakonskih propisa, te općih akata Zavoda kojima se regulira postupak i način ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala,

- kao i eventualnih izmjena navedenih propisa iz ove oblasti;

 1.  kako ovlašteni kontrolori Zavoda mogu kontinuirano i u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, vršiti kontrolu primjene zaključenih ugovora sukladno važećem Pravilniku o kontrolama provođenja zaključenih ugovora sa davateljima zdravstvenih usluga, ljekarnama i isporučiteljima medicinskih sredstava;
 2. odgođeno plaćanje po ispostavljenim fakturama do 60 dana;
 3. izjavu kojom se ugovorni dobavljač obvezuje postupati po članku 13. važećeg Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo F BiH („Sl.novine F BiH, broj: 41/12);
 4. faktura za isporučena ortopedska i druga pomagala iz maloprodaje mora nositi datum zadnjeg radnog dana mjeseca za koji se fakturira;
 5. dostavljanje faktura u nadležni Područni ured Zavoda, sa svim prilozima koje su realizirale osigurane osobe s područja općine u kojem je sjedište PU Zavoda;
 6. u jamstvenom roku o svom trošku izvršiti zamjenu tehnički neispravnog pomagala koje je predmet Ugovora,
 7. da je suglasan (ako ispuni uvjete iz Javnog poziva) zaključiti ugovor na razdoblje do 31.12.2018. godine, a za ugovore o nabavi ortopedskih pomagala koji su još na snazi u vrijeme objavljivanja Javnog poziva, prihvaća zaključiti ugovor za isporuku tek nakon isteka istih.

*Tablica iz glave IV. točka 2. je sastavni dio ovog Javnog poziva kao i Ugovora. Prijavitelj je dužan tablicu pravilno i potpuno popuniti, ovjeriti (s tim da ista ne treba biti uvezana tvrdim uvezom/ukoričena) i u pismenoj formi dostaviti uz popunjen i ovjeren prijavni obrazac.

Navedenu tablicu prijavitelj treba dostaviti i u digitalnoj formi na CD-u (u word formatu).

**Ugovorom/sporazumom treba biti definiran način na koji će prijavitelj kao isporučitelj osigurati lager ortopedskih pomagalakoja su predmet ovog Javnog poziva, kao i sva druga sredstva potrebna za dostupnost i ugradnju pomagala u ugovornoj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi u HNŽ/K (o svom trošku osigurati instrumente za ugradnju, a u slučaju tehnički neispravnog pomagalaizvršiti zamjenu istog u jamstvenom roku).

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili kao ovjerena kopija i ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumentacija (izuzev tablice) treba biti uvezana tvrdim uvezom/ukoričena, s popisom sadržaja, a svaka priložena stranica mora biti numerirana, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe prijavitelja, uključujući i stranicu sa sadržajem.

V.  DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Prijava se dostavlja osobno na protokol Zavoda, Dubrovačka b.b., 88000 Mostar ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona, Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, s naznakom „Prijava na Javni poziv“ za zaključenje ugovora za isporuku ortopedskih i drugih pomagala za 2018.godinu.

Prijave moraju biti zapečaćene, a dokumentacija pripremljena na način opisan u javnom pozivu, s upisanim nazivom, adresom i kontakt telefonom prijavitelja.

Prijavitelj određuje način dostave prijave i snosi rizik neblagovremenog dostavljena iste.

U prijavi je obvezno priložiti dokumentaciju i privitke tražene ovim Javnim pozivom.

Naknadno dostavljena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje prijava ostaje otvoren zaključno s danom 15.3.2018.godine.

 

O rezultatima Javnog poziva svi prijavitelji će biti izviješteni putem e-maila.

 

VI.  ZAKLJUČENJE I TEMELJNI ELEMENTI UGOVORA

Prijaviteljima koji ispune uvjete iz Javnog poziva, bit će ponuđeno zaključenje ugovora na razdoblje do 31.12.2018.godine, a kojim će se regulirati:

- predmet  ugovora (vrsta i način isporuke ortopedskih pomagala),

- međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana,

- cijena ortopedskih pomagala,

- rok, način plaćanja i fakturiranja,

- rok i mjesto isporuke pomagala,

- jamstveni rok,

- kaznene odredbe u slučaju povrede ugovornih odredbi,

- trajanje i raskid ugovora,

- ostale odredbe.

VII.  OSTALE ODREDBE

Zavod ne snosi troškove prijavitelja u postupku po Javnom pozivu, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti svaku prijavu–ponudu prije zaključenja ugovora, poništiti Javni poziv i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema prijavitelju.

Prijave s netočnim podacima i podacima koji ne odgovaraju stvarnom stanju, kao i nepotpune, nepravilno numerirane, uvezane i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se uzeti u razmatrane.

Za sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom zainteresirani subjekti/prijavitelji se mogu obratiti Zavodu putem e-mail-a ([email protected]i [email protected])

Napomena:

Ugovorni isporučitelj na kojega je preneseno pravo prometovanja vrši i fakturiranje prema Zavodu.

Autorizacija, prijenos prava na korištenje tuđeg prostora za obavljanje prometa medicinskim sredstvima na malo, zbog tehničkog uvezivanja kroz IZIS i fakturiranja Zavodu nije dopuštena.

                                                                                                                                                        Direktor   

                                                                                                                                                      Rade Bošnjak      

Priloženi dokumenti

Natrag na arhivu javnih poziva