JAVNI POZIV svim ljekarnama/apotekama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova za 2019. godinu

Mostar, 19.10.2018.godine

Broj: 040301-39-14-5-1-01618/18

Na temelju članka33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18) i članka5. i 11. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona („Narodne novine HNŽ/K“ broj: 2/04),Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona upućuje

J A V N I    P O Z I V

svim ljekarnama/apotekama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona

 

 1. PREDMET UGOVARANJA

Usluge  izdavanja   lijekova   osiguranim  osobama  Zavoda  zdravstvenog  osiguranja  Hercegovačko- neretvanske županije/kantona  (u daljnjem tekstu: Zavod)  koji se  mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

 1. PRAVO NA USPOSTAVLJANJE UGOVORNOG ODNOSA

Sve ljekarne/apoteke koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o ljekarničkoj djelatnosti („Službene novine FBiH„ br.40/10), Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH „ br.46/10 i 75/13) i drugim zakonskim i podzakonskim propisima imaju pravo uspostave ugovornog odnosa.

 1. SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava treba sadržavati:

 1. Naziv i točna adresa ljekarne/apoteke, radno vrijeme, broj telefona i faksa, e-mail, te podaci o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad u ljekarni/apoteci i podaci o ovlaštenoj osobi za zastupanje (podatke navesti na prijavi);
 2. Naziv i točna adresa ogranaka i depoa s adresama, brojevima telefona i podaci o rukovoditelju koji je odgovoran za stručni rad (podatke navesti na prijavi);
 3. Preslika rješenja o registraciji i/ili rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K o ispunjavanju propisanih uvjeta glede prostora, kadra i opreme;
 4. Potvrda nadležne Porezne uprave FBiH o izmirenim poreznim obvezama i doprinosima (mirovinsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti) s popisom radnika, te potvrda Uprave za neizravno oporezivanje BiH o izmirenim obvezama po osnovu neizravnih poreza;
 5. Potvrda Centralne banke Bosne i Hercegovine o otvorenim računima i potvrda banke o solventnosti u posljednjih godinu dana (za svaki račun prijavitelja);
 6. Uvjerenje o poreznoj registraciji – identifikacijski broj trebaju dostaviti ljekarne/apoteke koje se prvi put prijavljuju na Javni poziv (ranije nisu imale ugovorni odnos sa Zavodom),
 7. Pravilno i potpuno popunjenu tablicu koja će biti sastavni dio ugovora*.

Presliku diplome fakulteta za zvanje magistra farmacije, odnosno svjedočanstvo odgovarajuće srednje škole zdravstvenog usmjerenja za zvanje farmaceutski tehničar i dokaz o položenom stručnom ispitu za svoje radnike, te presliku licenceza magistra farmacije i farmaceutskog tehničara trebaju dostaviti ljekarne/apoteke koje se prvi put prijavljuju na javni poziv (ranije nisu imale ugovorni odnos sa Zavodom).

Presliku diplome fakulteta za zvanje magistra farmacije, odnosno svjedočanstvo odgovarajuće srednje škole zdravstvenog usmjerenja za zvanje farmaceutski tehničar i dokaz o položenom stručnom ispitu, te presliku licenceza magistra farmacije i farmaceutskog tehničara trebaju dostaviti ljekarne/apoteke koje su od dana zaključenja prethodnog ugovora primile u radni odnos nove radnike.

Tražena dokumentacija pod točkama d, e if ne smije biti starija od tri mjeseca, a sva tražena dokumentacija treba biti dostavljena u izvorniku ili kao ovjerena preslika.

* Tablica iz glave III. točka g. je sastavni dio ovog Javnog poziva, kao i Ugovora. Prijavitelj utablici treba navesti točan naziv ljekarne/apoteke, adresu, ime i prezime osobe odgovorne za stručni rad u ljekarni/apoteci, broj farmaceutskih timova i radno vrijeme svakog prijavljenog ogranka/depo-a.

 1. DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Prijava se podnosi isključivo na tiskanici za prijavu za ovaj Javni poziv koja se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zzo.ba, a ista se dostavlja osobno na protokol Zavoda ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu:

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, Dubrovačka b.b., 88000 Mostar, s naznakom „Prijava na Javni poziv svim ljekarnama za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova za 2019.godinu. Ne otvarati, otvara Povjerenstvo!“

Rok za dostavljanje prijave ostaje otvoren do 20.11.2018.godine.

Prijavitelj određuje način dostave prijave i snosi rizik neblagovremenog dostavljena iste.

Uz prijavu je potrebno priložiti dokumentaciju i privitke tražene ovim Javnim pozivom, a naknadno dostavljena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

 1. ZAKLJUČENJE I TEMELJNI ELEMENTI UGOVORA

Prijaviteljima koji ispune uvjete iz Javnog poziva, bit će ponuđeno zaključenje ugovora na razdoblje od 01.01.2019.godine do 31.12.2019.godine, a kojim će se regulirati:

 • Predmet ugovora
 • Međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana
 • Rok, način plaćanja i fakturiranja
 • Kršenje ugovora i kaznene odredbe
 • Raskid ugovora
 • Ostaleodredbe.
 1. OSTALE ODREDBE

Zavod ne snosi troškove ljekarne/apoteke u postupku Javnog poziva, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti svaku prijavu, poništiti Javni poziv ili odbiti sve prijave u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ljekarnama/apotekama.

                                                                                                                 Direktor 

                                                                                                             Rade Bošnjak

Priloženi dokumenti

Natrag na arhivu javnih poziva
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.