JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2019. godinu

Mostar, 31.10.2018.godine

Broj: 040302-39-14-16-3-14519/18

Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine HNŽ/K, broj: 11/14 i 6/18), Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona  u p u ć u j e:

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama za 2019.godinu

I.  UGOVORNO TIJELO

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona, Dubrovačka bb, 88000 Mostar (u daljnjem tekstu: Zavod).

II.  PREDMET UGOVARANJA

Izrada i isporuka ortopedskih i drugih pomagala, koja se sukladno važećem Naputku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, osiguranim osobama Zavoda mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja.

Pomagala koja su predmet ugovaranja sastavni su dio Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine HNŽ/K, broj: 11/14 i 6/18) i pojedinačno su navedena u dokumentaciji Javnog poziva.

III.  PRAVO NA USPOSTAVLJANJE UGOVORNOG ODNOSA

Sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Registar proizvođača medicinskih sredstava i prometnici medicinskim sredstvima na malo na koje se primjenjuju odredbe Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik BiH", broj: 58/08), odredbe Pravilnika o medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik BiH", broj: 04/10), kao i pravne i fizičke osobe koje imaju Rješenje za obavljanje prometa na malo medicinskim sredstvima koja su upisana u Registar medicinskih sredstava BiH pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH imaju pravo na uspostavljanje ugovornog odnosa.

Ukoliko je prijavitelj registriran i kao veleprometnik, uz ovaj Javni poziv je dužan priložiti i Rješenje o upisu u registar veleprometnika i Rješenje o upisu predmetnih pomagala u registar pri ALMBiH.

Ukoliko prijavitelj nije veleprometnik, dužan je priložiti autorizaciju od registriranog veleprometnika za prometovanje ortopedskim pomagalima koja su predmet ovog Javnog poziva i koji za ista ima Rješenje o upisu u registar pri ALMBiH.

Prijava se dostavlja za svaku maloprodajnu lokaciju (specijaliziranu trgovinu na malo medicinskim sredstvima) na području HNŽ/K, za pomagala s klasom medicinskih sredstava utvrđenom u Rješenju za obavljanje prometa na malo medicinskim sredstvima, odnosno za grupu pomagala iz Rješenja o upisu u Registar medicinskih sredstava, kojima je dozvoljeno prometovanje na teritoriju BIH.

Ako se prijava podnosi za više maloprodajnih lokacija na području HNŽ/K, opća dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku, a ostali podaci iz Javnog poziva se dostavljaju za svaku od maloprodajnih lokacija.

IV.  SADRŽAJ PRIJAVE

Prijave se podnose isključivo na tiskanici za prijavu na Javni poziv, a ista se može preuzeti na web stranici Zavoda www.zzo.ba

Prijava mora sadržavati:

1. Pravilno i potpuno popunjen prijavni obrazac, ovjeren potpisom i pečatom odgovorne osobe prijavitelja;

2. Pravilno i potpuno popunjenu tablicu koja će biti sastavni dio ugovora *

3. Dokaz o registraciji za proizvodnju, trgovinu i promet na malo medicinskim sredstvima/ ortopedskim i drugim pomagalima (aktualni izvod iz sudskog registra ili dokaz iz odgovarajućeg drugog registra koji se vodi sukladno pozitivnim pravnim propisima);

4. Uvjerenje Porezne uprave o dodjeli ID broja;

5. Potvrda Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti;

6. Uvjerenje nadležnog Suda kojim se dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena pravomoćna presuda kojom je odgovorna osoba prijavitelja na Javni poziv, osuđena za kazneno djelo korupcije, prijevare ili pranja novca;

7.Uvjerenje nadležnog suda ili tijela uprave kod kojeg je prijavitelj registriran, a kojim se dokazuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti;

8. Potvrda nadležne Porezne uprave F BiH o izmirenim poreznim obvezama i doprinosima (mirovinsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti) s popisom uposlenih,

9. Potvrda Uprave za neizravno oporezivanje BiH o izmirenim obvezama po osnovu neizravnih poreza;

10. Potvrda Centralne banke Bosne i Hercegovine o otvorenim računima;

11. Potvrda poslovne banke o solventnosti u posljednjih godinu dana (za svaki račun prijavitelja);

12. Rješenje Agencije za lijekove i medicinska sredstva o upisu u:

- Registar proizvođača medicinskih sredstava za proizvođača medicinskih sredstava;

- Registar veletrgovaca medicinskih sredstava za veletrgovca medicinskim sredstvima.

13. Rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K o ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, opreme i kadra za rad specijalizirane trgovine na malo prijavitelja;

14. Popis radnika po maloprodajnim lokacijama (specijaliziranim trgovinama za promet na malo medicinskim sredstvima) s preslikom diplome/svjedodžbe. Ako se prijavitelj javlja za proizvodnju i izradu, treba dostaviti dokaze o stručnoj osposobljenosti radnika za proizvodnju i izradu ortopedskih pomagala;

15. Listu pomagala koja prijavitelj namjerava izrađivati/isporučivati osiguranim osobama, te za iste dostaviti katalog (koji sadrži minimalno: naziv proizvoda, naziv proizvođača, tehničku specifikaciju i opis materijala od kojih je pomagalo izrađeno, uputu za uporabu i kolor fotografiju pomagala), te dostaviti jamstveni rok i rok za popravak;

16. Za svako medicinsko sredstvo/ortopedsko pomagalo koje prijavitelj namjerava isporučivati osiguranim osobama, potrebno je priložiti Rješenje o upisu u registar medicinskih sredstava BiH i autorizaciju/ovlaštenje za prometovanje medicinskim sredstvom/ortopedskim pomagalom izdano od strane proizvođača ili nositelja dozvole/Rješenja o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, ukoliko svoja prava prenosi na drugu pravnu osobu.

Uz naprijed navedeno, prijavitelj treba dostaviti i slijedeće Izjave kojima prihvaća:

1. Obvezu pridržavati se odredbi Odluke o obujmu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja za osiguranike Zavoda („Narodne novine HNŽ/K, broj: 11/14 i 6/18), važećeg Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala, općih akata Zavoda kojima se regulira postupak i način ostvarivanja prava na ortopedska pomagala i drugih zakonskih i podzakonskih propisa, kao i eventualnih izmjena navedenih propisa iz ove oblasti;

2. Odredbe važeće Odluke o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala koja se mogu propisivati u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i eventualne izmjene i dopune navedene Odluke;

3. Kako ovlašteni kontrolori Zavoda mogu kontinuirano i u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, vršiti kontrolu primjene zaključenih ugovora sukladno važećem Pravilniku o kontrolama provođenja zaključenih ugovora sa davateljima zdravstvenih usluga, ljekarnama i isporučiteljima medicinskih sredstava;

4. Odgođeno plaćanje po ispostavljenim fakturama do 60 dana;

5. Izjavu kojom se ugovorni dobavljač obvezuje postupati po članku 13. Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za specijalizirane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo F BiH („Sl. novine F BiH, broj: 41/12);

6. Faktura za isporučena ortopedska i druga pomagala iz maloprodaje mora nositi datum zadnjeg radnog dana mjeseca za koji se fakturira;

7. Dostavljanje faktura u nadležni Područni ured Zavoda, sa svim prilozima koje su realizirale osigurane osobe s područja općine u kojem je sjedište PU Zavoda;

8. Obveznu edukaciju korisnika/osiguranika Zavoda o pravilnoj uporabi pomagala/medicinskog sredstva,

9. Servisirati isporučena pomagala koja su predmet ugovora i u razdoblju trajanja ugovornog jamstvenog roka otkloniti nastali kvar ili izvršiti zamjenu tehnički neispravnog pomagala;

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u originalu ili kao ovjerena kopija i ne smije biti starija od 3 mjeseca.

Dokumentacija (izuzev tablice) mora biti uvezana tvrdim uvezom/ukoričena, s popisom sadržaja, a svaka priložena stranica mora biti numerirana, ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe prijavitelja, uključujući i stranicu sa sadržajem.

*Tablica iz glave IV. točka 2. je sastavni dio ovog Javnog poziva kao i Ugovora.

Pravilno popunjena, potpisana i ovjerena tablica će biti sastavni dio ugovora. Uz prijavu, prijavitelj treba dostaviti onoliko tablica ovisno o tome da li se prijavljuje kao isporučitelj, kao izrađivač ili kao proizvođač pomagala koja su predmet ovog Javnog poziva.

Prijavitelj je dužan tablicu pravilno i potpuno popuniti, ovjeriti (s tim da ista ne treba biti uvezana tvrdim uvezom/ukoričena) i u pismenoj formi dostaviti uz popunjen i ovjeren prijavni obrazac.

Navedenu tablicu/tablice prijavitelj treba dostaviti i u digitalnoj formi na CD-u (u excel i word formatu) zajedno s ostalom dokumentacijom.

Excel tablica treba biti popunjena na način da se u jedan red unesu podaci za jedan kataloški broj proizvoda

V.  DOSTAVLJANJE PRIJAVE

Prijava se dostavlja osobno na protokol Zavoda, Dubrovačka b. b., 88000 Mostar ili preporučeno poštom u zatvorenoj kuverti na adresu: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko–neretvanske županije/kantona, Dubrovačka b. b., 88000 Mostar, s naznakom „Prijava na Javni poziv za zaključenje ugovora za izradu i isporuku ortopedskih i drugih pomagala za 2019.godinu.

Prijave moraju biti zapečaćene, a dokumentacija pripremljena na način opisan u javnom pozivu, s upisanim nazivom, adresom i kontakt telefonom prijavitelja.

Prijavitelj određuje način dostave prijave i snosi rizik neblagovremenog dostavljena iste.

U prijavi je obvezno priložiti dokumentaciju i privitke tražene ovim Javnim pozivom.

Naknadno dostavljena dokumentacija se neće uzeti u razmatranje.

Rok za dostavljanje prijava ostaje otvoren 20 dana od dana objave na web stranici Zavoda i u dnevnim novinama.

O rezultatima Javnog poziva svi prijavitelji će biti obaviješteni putem e-mail-a.

VI.  ZAKLJUČENJE I TEMELJNI ELEMENTI UGOVORA

Prijaviteljima koji ispune uvjete iz Javnog poziva, bit će ponuđeno zaključenje ugovora na razdoblje do 31.12.2019.godine, a kojim će se regulirati:

- predmet  ugovora (vrsta, način i obujam izrade/isporuke ortopedskih pomagala),

- međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana,

- rok, način plaćanja i fakturiranja,

- cijena ortopedskih pomagala,

- trajanje i raskid ugovora,

- kaznene odredbe u slučaju povrede ugovornih odredbi,

- rok isporuke pomagala,

- tehničke specifikacije pomagala,

- ostale odredbe.

VII.  OSTALE ODREDBE

Zavod ne snosi troškove prijavitelja u postupku po Javnom pozivu, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti svaku prijavu–ponudu prije zaključenja ugovora, poništiti Javni poziv i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema prijavitelju.

Prijave s netočnim podacima i podacima koji ne odgovaraju stvarnom stanju, kao i nepotpune, nepravilno numerirane, uvezane i neblagovremeno dostavljene prijave, neće se uzeti u razmatrane.

Za sve dodatne informacije u vezi s Javnim pozivom zainteresirani subjekti/prijavitelji se mogu obratiti Zavodu putem e-pošte ([email protected] i [email protected])

Napomena:

Ugovorni isporučitelj na kojega je preneseno pravo prometovanja vrši i fakturiranje prema Zavodu.

Autorizacija, prijenos prava na korištenje tuđeg prostora za obavljanje proizvodnje i prometa medicinskim sredstvima na malo, zbog tehničkog uvezivanja kroz IZIS  i  fakturiranja Zavodu nije dopuštena.

     Direktor

 Rade Bošnjak

Privitak:

- Lista ortopedskih i drugih pomagala koja su predmet ovog Javnog poziva,

-Tablica s podacima za pomagala koja su predmet ovog Javnog poziva,

- Obrazac prijave na Javni poziv

Priloženi dokumenti

Natrag na arhivu javnih poziva
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.