JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije /kantona

Na temelju članka 20a. stavak (1) Zakona o radu F BiH („Službene novine FBiH 26/16 i 89/18), članka 2. stavak (2) Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj:0202-02-18-1-3-12781/19 od 30.07.2019. godine, Odluke Direktora broj: 0105-36-45-8-2-15988/19 od 27.09.2019. godine, te  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K broj: 01-02-5742 od 09.07.2015. godine Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K objavljuje


JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske  županije /kantona

1. Rukovoditelj Sektora informatičke tehnologije - u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest (6) mjeseci.

Posebni uvjeti:
-VSS-VII stupanj-fakultet informatičkog/ekonomskog usmjerenja s poznavanjem programiranja
-pet (5) godina radnog iskustva
-poznavanje programskih jezika

Kratak opis poslova:
-    Rukovodi ljudskim i materijalnim potencijalima Sektora i odgovoran je za pravodobno i kvalitetno izvršavanje zadataka, 
-    Organizira provedbu odgovarajućih odluka i  zaključaka Upravnog vijeća iz djelokruga rada Sektora,
-    Analizira i provodi unaprjeđenja u procedurama rada, dokumentaciji, sustavu izvješćivanja i sl.
-    Osigurava da se zaposleni u Sektoru pridržavaju propisanih procedura i profesionalnih standarda,
-    Planira aktivnosti i potrebe Sektora,
-    Koordinira i nadzire rad zaposlenika Sektora,
-    Vrši evaluaciju rada svih zaposlenika Sektora i analizu dostavlja direktoru Zavoda,
-    Sastavlja redovita periodična izvješća o radu Sektora i dostavlja ih direktoru,
-    Prati funkcioniranje informacijskog sustava, daje inicijative za poboljšanje funkcionalnosti sustava,
-    Utvrđuje  standarde i razmjenu podatka između institucija u zdravstvu, kao i institucijama izvan zdravstva,
-    Prati razvoj informacijskih tehnologija i kao takve primjenjuje u radu,
-    Predlaže plan i program obuke zaposlenika,
-    Obavlja i druge poslove po potrebi.


Opći Uvjeti za prijem u radni odnos u Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K su:
-da je državljanin B i H
-da ima navršenih 18 godina života
-da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran  dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
-da se protiv njega ne vodi kazneni postupak(samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 1. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine HNŽ/K broj 6/18)

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- uredno popunjenu pismenu prijavu (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa)
-diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom 
-dokaz o radnom iskustvu 
-obrazac PBA-3-obavještenje o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS), ne starije od 30 dana
Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri upošljavanju sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine HNŽ/K broj 6/18) trebaju dostaviti dokaz  o prioritetu upošljavanja.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente.

Prijavljivanje na oglas:
Rok podnošenja  prijave je 15 dana računajući od prvog narednog dana objavljivanja oglasa na  web stranici Zavoda.
Urednom prijavom smatra se prijava  koja je potpisana od strane podnositelja i koja sadrži sve podatke  navedene u obrascu prijave.
Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih  uvjeta naznačenih u javnom oglasu za prijem u radni odnos.
Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Svi  kandidati koji ispune uvjete iz Oglasa i dostave traženu dokumentaciju upućuju se na pismeni ispit o čijem će mjestu i vremenu održavanja  isti biti pravovremeno obaviješteni. 
Na praktični i usmeni ispit upućuju se kandidati koji uspješno polože pismeni ispit.

Prijava na javni oglas s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti na čijoj poleđini je kandidat obvezan naznačiti svoje ime, prezime i adresu, a na prednjoj strani  ''Ne otvaraj - Prijava na javni oglas za radno mjesto Rukovoditelj Sektora informatičke tehnologije. Prijave se mogu dostaviti osobno putem protokola ili  preporučeno putem pošte na adresu:


Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko neretvanske županije/kantona
Dubrovačka bb
88 000 Mostar

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K zadržava pravo poništavanja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Priloženi dokumenti

Natrag na arhivu natječaja