Upravno vijeće Zavoda usvojilo financijska izvješća i Odluku o refundiranju troškova za pruženu uslugu biomedicinski pomognute oplodnje

Upravno vijeće Zavoda usvojilo financijska izvješća i Odluku o refundiranju troškova za pruženu uslugu biomedicinski pomognute oplodnje

23.02.2021. 15:11h

U hotelu „Mostar“ u Mostaru, 23.02.2021. godine, Upravno vijeće Zavoda održalo je tridesetu redovitu sjednicu i usvojilo izvatke iz zapisnika s prethodnih sjednica, Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ/K, Izvješće o potrošnji lijekova, Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, Izvješće o sufinanciranju troškova liječenja, nabavke lijekova i medicinskih sredstava, Izvješće o izvršenju Plana javnih nabavki, Izvješće o izvršenju Plana rada Zavoda i Programa rada Upravnog vijeća, Program rada Upravnog vijeća Zavoda za 2021. godinu, Odluku o usvajanju Završnog računa za 2020. godinu, Odluku o refundiranju troškova osiguranim osobama Zavoda za pruženu uslugu biomedicinski potpomognute oplodnje, te Pravilnik o refundiranju naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret ZZO HNŽ/K.
Izvješće o izvršenju Financijskog plana Zavoda za 2020. godinu kao i Završni račun Zavoda za 2020. godinu,  pokazuje  kako su ukupni prihodi i primici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K iznosili 147.618.160 KM što je za 2,71% niže od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Financijskog plana (Rebalans) za 2020. godinu. Ukupno ostvareni rashodi i kapitalni izdaci iznosili su 147.618.160 KM što je također 2,71% niže u odnosu na sredstva planirana Izmjenama i dopunama Financijskog plana (Rebalans) za 2020. godinu. 
„Manjak ostvarenih prihoda u odnosu na planirane prihode iznosi 9.067.147 KM, dok je realizacija rashoda, u odnosu na plan, niža za 4.116.840 KM. Sučeljavanje ostvarenih prihoda i realiziranih rashoda daje negativan financijski rezultat od 4.950.307 KM. Kako bi financiranje zdravstvenih ustanova i drugih prava osiguranika ispunili u cijelosti, sukladno potpisanim ugovorima i važećim propisima u izmjene i dopune Financijskog plana (Rebalans) za 2020. godinu uvrštena su prenesena sredstva iz ranijih razdoblja u iznosu od 10.800.000 KM i upravo iz ovih sredstava pokriven je negativni financijski rezultat, a sve obveze Zavoda su u cijelosti i pravovremeno ispunjene. Preostala prenesena sredstva iz ranijeg razdoblja Zavod planira utrošiti na način da će jedan dio sredstava izdvojiti za pomoć zdravstvenim ustanovama u borbi protiv COVID – 19 (3.000.000 KM), dok će drugi dio sredstava (2.849.693 KM ) zadržati kao instrument pokrića rizika u slučaju nižeg izvršenja planiranih prihoda u 2021. godini, jer nam je cilj, unatoč svim poteškoćama s kojima se susrećemo i koje očekujemo, zadržati dostignutu razinu financiranja zdravstvenih ustanova i nastaviti povećavati prava osiguranika“, kazao je direktor Zavoda, Rade Bošnjak. 
Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana pokazuje kako je u 2020. godini Zavod refundirao 5.414 doznaka, odnosno 2.323.331 KM naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad što je 96% sredstava planiranih Rebalansom. U Izvješću o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana evidentan je porast refundiranih doznaka za 40,7% , kao i porast refundiranih financijskih sredstava po istima od 28,1% (509.549 KM) u odnosu na prethodnu godinu. Porast broja doznaka proizašao je iz pojave sasvim novog uzroka bolovanja, a to je izolacija kao posljedica pojave COVID – 19. Na izolaciju se, od ukupnog povećanja broja doznaka od 1.565, odnosi 1.507 odnosno 96% doznaka. Sredstva utrošena za refundiranje bolovanja temeljem izolacije iznose 347.246 KM, odnosno 68% povećanja ukupne potrošnje. Također, pored porasta broja doznaka temeljem dijagnoze „izolacija“ povećan je i broj dana bolovanja po doznakama temeljenim na drugim dijagnozama. 
Rezultati analize podataka vezanih za provedena liječenja izvan županije/kantona u 2020. godini pokazuju smanjenje troškova za 429.803 KM ( 481 uputnica manje u odnosu na 2019. godinu). U analiziranim podacima i dalje je prisutan određeni broj osiguranika kojima se, često jako skupa, operativna liječenja i dijagnostika ne mogu realizirati u ugovornim bolničkim ustanovama unutar Županije/Kantona. Ovo se ponajviše odnosi na maligne bolesti kod osiguranika svih dobnih skupina, te na oboljenja kod djece. 
Usporedbom podataka o potrošnji lijekova u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu zabilježen je porast izdanih recepata od 5,8% uz porast financijske potrošnje za 5,5% odnosno 707.865 KM.  Porast potrošnje rezultat je povećanja broja korisnika lijekova s Pozitivne liste, te uvođenja u terapiju 22 nova lijeka koja su uvrštena na Pozitivnu listu lijekova HNŽ/K koncem 2019. godine. Pojava epidemije COVID – 19 nije utjecala na povećanje potrošnje preko Pozitivne liste, što je vidljivo iz potrošnje antibiotika koja je smanjena za 16% ili 112.873 KM u odnosu na 2019. godinu.   
Izvješće o potrošnji ortopedskih i drugih pomagala u 2020. godini ukazuje na pad ukupnog broja realiziranih odobrenja za 3%, broja korisnika za 4,3% i  utrošenih sredstava za 3,2% u odnosu na 2019. godinu što je u izravnoj vezi s pojavom koronavirusa jer su određena pomagala bila teže dostupna, a operacijski program u bolnicama bio je smanjen ili potpuno obustavljen. Pomagala čija potrošnja predstavlja najveći udio u ukupnoj financijskoj potrošnji su pelene, pacemaker, silikonski uložak s adapterom i potkoljena proteza za osobe starije od 26. godina. 
Troškovi sufinanciranja liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava u 2020. godini značajno su povećani u odnosu na 2019. godinu. Ukupan iznos ovih troškova za 2020. godinu iznosi 1.141.077 KM što predstavlja povećanje od 48,1% ili 370.533 KM u odnosu na 2019. godinu. Povećanje ovih troškova rezultat je primjene novog Pravilnika o sufinanciranju troškova liječenja, nabave lijekova i medicinskih sredstava kojim su proširena prava osiguranika, a sve u cilju povećanja zadovoljstva osiguranika,  kao jednog od strateških opredjeljenja Zavoda. 
Nakon analize i usvajanja svih predloženih izvješća, članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Odluku o refundiranju troškova osiguranim osobama Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K za pruženu uslugu biomedicinski pomognute oplodnje. 
Sukladno usvojenoj odluci Zavod će refundirati troškove za pruženu uslugu biomedicinski pomognute oplodnje osiguranim osobama ZZO HNŽ/K od 31.07.2020. godine kada je stupio na snagu federalni Pravilnik o opsegu prava na biomedicinski pomognutu oplodnju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka iste. 
Refundiranje troškova za usluge biomedicinski pomognute oplodnje vršit će se po redoslijedu zaprimljenih zahtjeva putem protokola Zavoda (u sjedištu i područnim uredima) do utroška planiranih sredstava predviđenih u Financijskom planu Zavoda za tekuću godinu (Financijskim planom Zavoda za 2021. godinu planirana su sredstva za refundiranje troškova biomedicinski pomognute oplodnje u iznosu od 400.000 KM). 
Bračni, odnosno izvanbračni parovi koji podnesu zahtjev za refundiranje troškova biomedicinski pomognute oplodnje kada Zavod već bude utrošio planirana sredstva bit će evidentirani na listu čekanja na kojoj će imati svoj evidencijski broj poznat samo njima. Lista čekanja na kojoj će, poradi zaštite osobnih podataka, biti vidljiv samo evidencijski broj osiguranika bit će objavljena i redovito ažurirana na web stranici Zavoda kako bi osiguranici mogli pratiti na kojemu mjestu se nalaze, odnosno kada okvirno mogu očekivati da će im utrošena sredstva biti refundirana.
 

Natrag na arhivu novosti i obavijesti
  • Pitanja osiguranika i odgovori
  • Korisni savjeti
 

Video Spotovi

Promotivnim video objašnjenjima saznajte više o svom zdravstvenom osiguranju, pravima osiguranika i uslugama Zavoda.